MRR wspólnie z ONZ stworzy nowatorski sposób badania rozwoju Polski

Polecamy

Dzięki działaniom Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polska zostanie objęta nowatorskim badaniem dotyczącym mierzenia rozwoju społecznego kraju na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekt na zlecenie MRR będzie realizowany przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) działającego przy ONZ. Umowa została zawarta 13 lipca 2012 r. Jeśli projekt zakończy się sukcesem to badania tego typu będą realizowane cyklicznie w Polsce oraz innych krajach.

Czym jest LHDI?

Nowatorskość projektu polega przede wszystkim na tym, że badanie będzie oparte o specjalnie opracowany dla jego potrzeb Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI – Local Human Development Index).

LHDI to wskaźnik, który zostanie opracowany w celu mierzenia lokalnego i regionalnego poziomu rozwoju społecznego. Będzie opierał się na istniejącym już wskaźniku Human Development Index (HDI), który służy do badania tego zjawiska na poziomie krajowym.

Opracowanie i wykorzystanie wskaźnika HDI na poziomie lokalnym (Local HDI) jest przedsięwzięciem nowatorskim na skalę międzynarodową. Wpisuje się też w globalne trendy w zakresie nowych sposobów mierzenia rozwoju, w szczególności w inicjatywy Komisji Europejskiej i OECD.

Przystosowanie HDI do pomiarów na poziomie lokalnym jest ambitnym przedsięwzięciem. Projekt realizowany w Polsce posłuży jako poligon doświadczalny dla tego nowego instrumentu. Poziom rozwoju społecznego zostanie ustalony dla wszystkich województw, powiatów i gmin w naszym kraju.

W kolejnych latach planuje się przygotowywanie corocznych raportów o rozwoju społecznym. Wyniki badań będą aktualizowane i umieszczane w ogólnie dostępnych bazach danych. Dla jak najlepszego uwzględnienia wielowymiarowego charakteru rozwoju, metodologia opracowanego wskaźnika będzie obejmowała trzy komponenty:

 • Oczekiwaną długość życia;
 • Dostęp do wiedzy i edukacji;
 • Komponent ekonomiczny.

HDI wykorzystywany jest od 1990 roku w corocznym Raporcie o Rozwoju Społecznym, którego opracowywanie jest koordynowane przez UNDP. Wskaźnik ten jest cały czas udoskonalany, np. w 2010 roku uzupełniono go o dane dotyczące nierówności społecznych, nierówności płci oraz ubóstwa. Polska używa go także jako kluczowego wskaźnika w projektach najważniejszych strategii państwa, tj:

 • Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 r.,
 • Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK),
 • Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Jakie korzyści przyniesie LHDI?

Opracowanie wskaźnika Local HDI służyć będzie m.in. lepszemu powiązaniu celów strategii rozwoju województw oraz strategii lokalnych z celami krajowymi, przy zachowaniu odpowiedniej ich hierarchii. Ponadto, dzięki wiernemu oddaniu geograficznego zróżnicowania rozwoju społecznego zyskamy skuteczny instrument planowania, a także monitoringu i oceny działań władz centralnych i samorządowych.

Wyniki projektu zostaną wykorzystane m.in. do:

 1. Monitorowania realizacji celów strategicznych na poziomie regionalnym i lokalnym.
 2. Programowania polityki spójności i polityki rozwoju, poprzez:
  • wzmocnienie możliwości diagnozy sytuacji w kluczowych dokumentach strategicznych i programowych, w tym strategii rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • lepszą identyfikację luk rozwojowych oraz obszarów zmarginalizowanych.
 3. Ewaluacji strategii i programów operacyjnych, m.in. poprzez:
  • ocenę oddziaływania społecznego realizowanych projektów na poziomie lokalnym;
  • wypracowanie rekomendacji dla polityki spójności w kontekście rozwoju społecznego.

Harmonogram prac

Do września br. powstanie metodologia wskaźnika rozwoju społecznego na poziomie lokalnym (Local HDI), która zostanie poddana dyskusji eksperckiej.

Do połowy grudnia br. powstanie raport o rozwoju społecznym Polski na poziomie lokalnym i regionalnym przy użyciu LHDI. Opracuje go biuro projektowe UNDP w Warszawie. Wyniki raportu zostaną przedstawione na międzynarodowej konferencji podsumowującej realizację projektu.

Finansowanie

Działania zaplanowano w ramach projektu pt. Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem tego projektu jest przygotowanie administracji publicznej do kształtowania i prowadzenia polityki zarządzania rozwojem.

Partnerzy

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) ma bogate doświadczenie w mierzeniu poziomu rozwoju społecznego. Jako organizacja międzynarodowa systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych z siecią biur krajowych na całym świecie dysponuje rozległymi kanałami dystrybucji wiedzy i pozyskania ekspertów. Coroczny Raport o Rozwoju Społecznym powstaje przy udziale rządów, agend ONZ, setek naukowców oraz instytucji z całego świata.

Realizacja badania dotyczącego HDI na poziomie lokalnym przez Biuro Projektowe UNDP w Polsce gwarantuje wysoki poziom przedsięwzięcia, jego odpowiednią promocję i szerokie rozpowszechnienie wyników wśród zainteresowanych instytucji.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) pełni bardzo ważną rolę w prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Zapewni doradztwo eksperckie oraz wszelkie dostępne dane ze zbiorów statystyki publicznej.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: