Na Catalyst z unijnym dofinansowaniem

Finanse i gospodarka

Firmy planujące emisję obligacji będą mogły skorzystać z unijnych pieniędzy na jej przygotowanie. Od stycznia do marca przyszłego roku można składać wnioski o dofinansowanie, którego wysokość może sięgać nawet 80 tys. zł.

W pierwszych dniach grudnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła zasady przeprowadzenia konkursu na dofinansowanie prac doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania przez firmy kapitału z rynku finansowego. Pieniądze pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 będzie można przeznaczyć na opracowanie raportu due dilligence, raportu z audytu sprawozdań finansowych, dokumentu informacyjnego lub noty informacyjnej, memorandum informacyjnego, prospektu informacyjnego, warunków emisji, a także sfinansować wydatki związane z nadaniem ratingu emisji i emitenta.

Z programu mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy, a dofinasowanie może dotyczyć tylko emisji obligacji, które zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst. Wykonawcami usług podlegających dofinansowaniu mogą być autoryzowani doradcy, wpisani na listę doradców przez Giełdę Papierów Wartościowych, domy maklerskie, inne podmioty, świadczące usługi niezbędne w celu pozyskania finasowania zewnętrznego, takie jak na przykład biegli rewidenci, czy kancelarie prawne oraz agencje ratingowe, znajdujące się liście Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 12 stycznia do 31 marca 2016 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że okres realizacji projektu, obejmujący czas na przygotowanie dokumentacji oraz na samo pozyskanie kapitału, nie może przekraczać 36 miesięcy, a więc jest dość długi, co umożliwia skorzystanie z programu nie tylko firmom, które planują emisję obligacji w najbliższym czasie, ale także zamierzającym pozyskać tą drogą kapitał w dalszej perspektywie.

W przypadku projektu realizowanego przez spółkę której inne papiery wartościowe nie są notowane na giełdzie, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 80 tys. zł, zaś podmiot którego akcje lub obligacje są już notowane na rynku, może uzyskać do 60 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania nie może jednocześnie przekraczać 50 proc. ogółu kosztów kwalifikowalnych dla całego przedsięwzięcia, ale w każdym konkretnym przypadku wystąpi też zależność od wyboru rynku, na który mają być wprowadzone emitowane papiery oraz od skuteczności pozyskania środków. W formie zaliczki, przed emisją obligacji i ich wprowadzeniem do obrotu na Catalyst, może być wypłacone nie więcej niż 30 proc. całkowitej kwoty dofinansowania.

W ramach kryteriów merytorycznych wniosku o dofinansowanie, ocenie poddawana jest między innymi analiza zasadności pozyskania kapitału z danego źródła oraz zgodności z celami i zakresem projektu, to czy kapitał będzie przeznaczony na realizacje przedsięwzięć innowacyjnych, a także racjonalność poniesienia każdego z zawartych we wniosku wydatków.

Obecny program dofinansowania realizowany w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock, jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, prowadzonego w ramach perspektywy finansowej na lata 2009-2013, które w znacznym stopniu przyczyniło się do rozwoju rynku New Connect, poprzez dofinansowanie dla małych firm, emitujących akcje. Nowością w bieżącej perspektywie jest rozszerzenie programu na spółki przygotowujące się do pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji. Utrzymująca się od dłuższego czasu słaba koniunktura na giełdzie nie zachęca do emisji akcji, stwarzając tym samym większe szanse w konkursie dla firm zamierzających wyemitować obligacje. Łączna wartość środków w tej edycji programy wynosi 10 mln zł, w tym na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim limit wynosi 994,6 tys. zł.

Szczegółowe warunki uznania poniesionych kosztów prac doradczych za koszty kwalifikujące się do dofinansowania określone są w art. 6c ustawy o PARP, w par. 6 ust. 1 rozporządzenia w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl).

Piotr Dziura,
Gerda Broker

Udostępnij artykuł: