Nadzór nad rynkiem finansowym: nowela ponownie w komisji sejmowej

Prawo i regulacje

Komisja Nadzoru Finansowego - Napis KNF
KNF - Komisja Nadzoru Finansowego (fot. Adobe Stock)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw został ponownie przesłany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Wprowadzone zmiany powinny przyczynić się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji, zwiększenia jego przejrzystości oraz bezpieczeństwa #KNF

„W związku z tym, że w czasie II czytania zgłoszono poprawki do projektu ustawy to proponuję, aby Sejm ponownie przesłał projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedłożenia sprawozdania” – powiedziała wicemarszałek Beata Mazurek podczas posiedzenia Sejmu.

Zmiany w ustawie

Wiceminister finansów Leszek Skiba powiedział podczas debaty, m.in. że resort jest otwarty na ewentualne zmiany w projekcie. „Na razie mamy tą ustawę sprawdźmy jak działa, na pewno będzie coś jeszcze do modyfikacji” – dodał Skiba.

Szersze uprawnienia KNF

Na początku lutego br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Poinformowano wtedy, że projekt zapewni realizację rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ogólnych ram prawnych dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych podstaw dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Wykonanie rozporządzenia unijnego zapewni m.in. wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako organu właściwego do nadzorowania wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami procesów sekurytyzacji, przyznanie KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli w podmiotach zobowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz nakładania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w tym rozporządzeniu, czy przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o nałożeniu sankcji administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu. Wyjaśniono także, że wprowadzone zmiany powinny przyczynić się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji, zwiększenia jego przejrzystości oraz bezpieczeństwa dla podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, a także dla inwestorów nabywających papiery wartościowe emitowane w takim procesie.

Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: