Nagroda Alfa 2018 dla Funduszu SGB Bankowy

Bankowość spółdzielcza

Logo SGB-Banku
Źródło: SGB-Bank

Drugi rok z rzędu Fundusz SGB Bankowy zdobył statuetkę ALFA w kategorii Najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny. To kolejny dowód uznania ekspertów dla ponadprzeciętnych wyników oraz stabilności zarządzania Funduszem.

Drugi rok z rzędu Fundusz SGB Bankowy zdobył statuetkę ALFA w kategorii Najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny #SGBBank

Nagroda dla SGB Bankowego to wspólny sukces SGB-Banku SA, Union Investment TFI oraz Banków Spółdzielczych. Przyznaje ją firma Analizy Online SA, stawiając sobie jako cel uhonorowanie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Nagrody ALFA przyznawane są tylko tym funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków:

  • są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
  • mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
  • działają co najmniej 5 pełnych lat kalendarzowych w przypadku funduszy z segmentu akcyjnego i mieszanego lub co najmniej 3 lata w przypadku funduszy z segmentu dłużnego oraz gotówkowego,
  • średni poziom ich aktywów netto w danym roku jest odpowiednio wysoki i wynosi co najmniej ok. 100 mln zł (dopuszczalne są lekkie wahania w dół).

Fundusz SGB Bankowy niemal od 6 lat przynosi ponadprzeciętne zyski, co sprawia, że jest doskonałym miejscem do lokowania nadwyżek finansowych dla 196 Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Od 70% do 100% aktywów Funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część środków Fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Źródło: SGB-Bank SA
Udostępnij artykuł: