Najczęstsze błędy przy wypełnianiu zeznań PIT: jak ich uniknąć?

Finanse osobiste

Choć podatnicy mają czas na złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT do 2 maja, wielu z nich postanowiło złożyć swoje deklaracje do urzędu skarbowego wcześniej. Niestety, jak co roku, część formularzy będzie błędnie wypełniona. Jakie są najczęstsze błędy podatników w tym zakresie i w jaki sposób ich unikać?

Formularz PIT, kalkulator i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/Patryk Kosiński

Choć podatnicy mają czas na złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT do 2 maja, wielu z nich postanowiło złożyć swoje deklaracje do urzędu skarbowego wcześniej. Niestety, jak co roku, część formularzy będzie błędnie wypełniona. Jakie są najczęstsze błędy podatników w tym zakresie i w jaki sposób ich unikać?

Pozostało niewiele czasu na złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT – ostateczny termin mija 2 maja br. Część zeznań trafiła lub trafi do fiskusa z błędami, które - jak się okazuje, powtarzają się co roku. Czy można ich uniknąć i jakie są to pomyłki?

Niepoprawne formularze

Jedną z najczęstszych pomyłek jest sięgnięcie po nieprawidłowe formularze podatkowe, które co roku ulegają zmianom oraz aktualizacjom.

W rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik myląc deklaracje nie spełnia de facto swojego obowiązku podatkowego. Musi on bowiem złożyć do danego urzędu skarbowego zeznanie według ustalonego wzoru.

- Właściwe formularze PIT odnaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów. Oprócz tego, przy wyborze właściwego wzoru zeznania warto zapoznać się z pouczeniami, jakie zawiera na początku każdy formularz bądź sięgnąć po profesjonalne aplikacje chmurowe – tłumaczy Szymon Kwasigroch z Systim.pl.

Czytaj także: PIT 2021: dziesięć pytań i odpowiedzi o rozliczanie podatku liniowego >>>

Warto w tym miejscu dodać, iż w przypadku formularzy składanych od 21 grudnia 2021 dla PIT-36 obowiązuje druk o numerze 29, dla PIT-37 jest to numer 28, zaś dla PIT-38 numer 15. Co ważne, w przypadku zeznania w formie tradycyjnej na dole każdej jego strony, obok nazwy formularza, numer pojawia się w nawiasie (dla przykładu PIT-36(29)).

Zły wybór identyfikatora podatkowego

Do kolejnego, dość często popełnianego przez podatnika błędu, dochodzi już niemal w pierwszej pozycji formularza PIT – a mianowicie do niewłaściwie wybranego identyfikatora podatkowego.  W przypadku najpopularniejszych formularzy – PIT-36 oraz PIT-37 – podatnik ma tu do wyboru NIP bądź PESEL. Który z nich zatem jest właściwy i w jakiej sytuacji?

- Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników po numer PESEL sięgają podatnicy będący osobami fizycznymi, niebędący jednak zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług bądź nieprowadzący działalności gospodarczej. W sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej podatnik zobowiązany jest do wpisania NIP – dodaje ekspert z Systim.pl.

Ryzyko wspólnego rozliczania się

W przypadku zeznań składanych wspólnie z małżonkiem nieprowadzącym działalności gospodarczej należy pamiętać, iż małżonek posługuje się numerem PESEL. Oprócz tego, w sytuacji wyboru opodatkowania wspólnego z małżonkiem, należy mieć na uwadze fakt, iż tego typu opodatkowanie jest skierowane wyłącznie do tych osób, którzy spełniają warunki określone w art. 6 ustawy o PIT. Zdarza się również, że przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie zapominają o zachowaniu kolejności, która to ustalona jest na początku formularza, co sprawia, że w części podatnika wpisują dane współmałżonka. Stąd też warto zapamiętać, iż część B1 formularza przeznaczona jest dla podatnika, część B2 zaś dla małżonka i zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać poszczególne pola w formularzu.

Brak danych identyfikacyjnych oraz podpisu

Do częstych pomyłek przy uzupełnianiu deklaracji należą również błędy formalne, takie jak brak danych identyfikacyjnych czy też brak podpisu samej deklaracji (tak w wersji papierowej, jak i elektronicznej). Według Szymona Kwasigrocha, podatnik pamiętać musi również o wprowadzeniu aktualnego adresu zamieszkania.

- Nie zaliczają się do nich te adresy zamieszkania, które były aktualne w ostatnim dniu roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania PIT za dany rok zmieniły się, a także adresy zameldowania. Chyba, że stanowią one taki sam adres, jak adres zamieszkania – twierdzi specjalista.

Zdarza się także, że przy sprawdzeniu deklaracji PIT wykazany dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodów a kosztami ich uzyskania. Dzieje się tak w przypadku, gdy podatnik uzyskuje dochody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumował kwoty na podstawie PIT-11. W takiej sytuacji podatnik ma prawo skorygować złożone już zeznanie poprzez ponowne wypełnienie zeznania podatkowego ze wszystkimi przychodami. W rubryce „Cel złożenia formularza” musi jedynie zaznaczyć „Korekta zeznania”. Co ważne, korektę może on złożyć zarówno elektronicznie, jak i dostarczyć tradycyjną pocztą bądź osobiście złożyć do urzędu skarbowego.

Źródło: Systim
Udostępnij artykuł: