Najlepsze praktyki banków i trendy w zarządzaniu ryzykiem związanym z ESG, raport Mazars

ESG / Raporty

Z raportu podsumowującego badanie Mazars wynika, że banki przyjęły długoterminową, ambitną strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale obszar ładu korporacyjnego i raportowania ESG to wciąż praca w toku.

Źródło: Mazars

Z raportu podsumowującego badanie Mazars wynika, że banki przyjęły długoterminową, ambitną strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale obszar ładu korporacyjnego i raportowania ESG to wciąż praca w toku.

Mazars, międzynarodowa firma audytorska, podatkowa i doradcza, opublikował trzecią edycję corocznego badania porównawczego praktyk bankowych w zakresie ESG. Globalne badanie ocenia praktyki zrównoważonego rozwoju w 37 największych bankach zlokalizowanych na wszystkich kontynentach.

Ze sprawozdania za 2021 rok wynika, że większość ocenianych banków wykazała duże zainteresowanie zrównoważonym rozwojem i poczyniła już znaczne postępy na drodze do jego wdrożenia, wprowadzając odpowiednie regulacje. Ważnym wyzwaniem pozostaje jednak pełne wdrożenie odpowiednich praktyk w celu przejścia na społecznie zrównoważoną gospodarkę.

 – Banki coraz częściej stosują zrównoważone praktyki, co skutkuje zauważalnym postępem w odniesieniu do poprzednich edycji badania. Wyniki badania są pozytywne, ale ujawniają również ogrom pracy, która pozostaje do wykonania. Dotyczy to szczególnie regionów, w których regulacje i wytyczne związane z ESG nie zostały jeszcze opracowane.

Będziemy kontynuować prace nad identyfikacją najlepszych praktyk związanych z ładem korporacyjnym (z ang. „governance”), strategią, zarządzaniem ryzykiem i ujawnianiem informacji ESG.

Banki coraz częściej stosują zrównoważone praktyki, co skutkuje zauważalnym postępem w odniesieniu do poprzednich edycji badania

Dostarczając instytucjom finansowym odpowiednie wzorce odpowiedzialnych praktyk i rekomendacje, wspieramy je w procesie przejścia do bardziej zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego modelu biznesowego, oraz przyczynienia się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną – Phuong Gomard, Partner, Mazars.

Globalne ustalenia: banki coraz pewniej kroczą naprzód na drodze do zrównoważonego rozwoju 

 Globalna analiza pokazuje, że większość banków: 

1. Przydzieliła odpowiedzialność za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zarządom i organom kierowniczym, określając szczegółowo proces nadzoru. Średnio 66 % banków uwzględnia obecnie kryteria zrównoważonego rozwoju w wynagrodzeniach zmiennych. W ubiegłym roku było to 41 %.

Niestety, tylko 33% banków wprowadziło jasne kryteria oceny dla wewnętrznych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak i dla działań finansowych w tym zakresie.

2. Określiło cele dla swojej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale tylko 24% z nich wyznaczyło cele w zakresie zerowej emisji zgodnie z celami wyznaczonymi w trakcie Porozumienia Paryskiego.

Metodologia oceny transformacji kapitałowej wynikająca z Porozumienia Paryskiego (The Paris Agreement Capital Transition Assessment, PACTA)  znalazła odzwierciedlenie w regulacjach banków z Europy, Australii i Ameryce Południowej.

Niestety, tylko 33% banków wprowadziło jasne kryteria oceny dla wewnętrznych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak i dla działań finansowych w tym zakresie

3.  Stosuje różne kryteria i podejścia, przy ocenie ich narażenia na ryzyko zmiany klimatu. Aż 70% banków buduje modele analizy różnych scenariuszy i testów warunków skrajnych, jednak tzw. luka danych stanowi wciąż poważne wyzwanie dla oceny ryzyka związanego ze zmianą klimatu.

Tylko 19% banków analizuje wagę ryzyka klimatycznego za pomocą wskaźników dotyczących ryzyka kredytowego lub rynkowego.

4. Wdrożyła standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, koncentrując się głównie na celach klimatycznych. W tym roku więcej krajów rozważa wprowadzenie obowiązku sprawozdawczości TCFD. Przy czym około 92% banków dostosowało już swoją sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju do standardów TCFD. W ubiegłorocznej edycji badania było to 76%.

Czytaj także: ESG: banki coraz bardziej skupione na finansowaniu zielonej transformacji w Polsce; po decyzji KE pieniądze popłyną także na inwestycje w atom?

Kluczowe zmiany i postępy w 2021 w odniesieniu do 2020 roku

Od czasu badania z 2020 roku – opublikowanego w lutym 2021 roku – kryteria oceny we wszystkich czterech obszarach zostały zaostrzone. Wziąwszy to pod uwagę, należy przyznać, że wyniki podwójnie odzwierciedlają postępy poczynione we wdrażaniu praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Francuskie i brytyjskie banki nadal zajmują czołowe pozycje we wszystkich ocenianych kategoriach

Pokazują jednocześnie, że wciąż należy pracować nad dalszym rozwojem w tym obszarze, ponieważ banki nadal podążają ścieżką zrównoważonego rozwoju i wnoszą znaczący wkład w gospodarkę niskoemisyjną.

W wyniku zmiany kryteriów:

- Więcej banków opracowało długoterminową i ambitną strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju (76% w porównaniu z 71% w ubiegłym roku).

- Pogorszyły się wyniki związane z kwestiami ładu korporacyjnego i sprawozdawczością ESG. Około 60% banków wdrożyło środki wspierające obszar ładu korporacyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W poprzedniej edycji badania było to 74%. Z kolei 77% banków dostosowuje ujawniane informacje do standardów raportowania ESG.

Francuskie i brytyjskie banki przodują w zarządzaniu ryzykiem ESG i nie tylko

Francuskie i brytyjskie banki nadal zajmują czołowe pozycje we wszystkich ocenianych kategoriach, a wdrażane przez nie strategie zrównoważonego rozwoju są ich najmocniejszą stroną.

Banki w tych dwóch krajach osiągnęły najwyższe wyniki w zarządzaniu ryzykiem ESG spośród objętych badaniem regionów geograficznych. Nadal istnieje pole do poprawy w zakresie ładu korporacyjnego i ujawniania informacji przez pozostałe banki europejskie.

Oczekuje się, że pozostałe banki nadrobią dystans względem banków francuskich i brytyjskich dzięki postanowieniom wynikającym z Raportu EBA na temat zarządzania i nadzoru w zakresie ryzyk ESG.

Czytaj także: Grupa Kapitałowa GPW przedstawiła strategię ESG: osiągnięcie zeroemisyjności do 2030 roku

Banki z Ameryki Północnej osiągają dobre wyniki w zakresie ujawniania informacji dotyczących ESG 

Chociaż banki z Ameryki Północnej nadal należą do wiodących instytucji w zakresie ESG, nie poczyniły w tym roku znaczących postępów w porównaniu do swoich europejskich odpowiedników. Banki z Ameryki Północnej osiągają dobre wyniki pod kątem ujawniania informacji, ponieważ standard sprawozdawczości w ramach TCFD może stać się dla nich obowiązkowy w najbliższej przyszłości.

Wciąż jest miejsce na lepszą integrację ryzyk ESG ze strukturą zarządzania ryzykiem, ale oczekuje się, że wytyczne ESG wprowadzone w życie w 2021 r. przez Nowojorskiej Giełdę Papierów Wartościowych pomogą bankom poczynić postępy w tej dziedzinie.

Banki z Ameryki Południowej wyróżniają się pod kątem strategii zrównoważonego rozwoju    

Banki z Ameryki Południowej osiągnęły lepszy wynik niż region Azji i Pacyfiku oraz Afryki w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

Jednak lokalne inicjatywy regulacyjne i rządowe w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatu pozostają na wczesnym etapie rozwoju ze względu na brak jakiejkolwiek taksonomii zrównoważonych finansów.

Banki w regionie Azji i Pacyfiku pozostają w tyle pod względem obszaru ładu korporacyjnego

Jeden z australijskich banków osiągnął dobre wyniki w zakresie ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem i zyskał status „lidera” przyznawany bankom, które wyróżniają się w tych dziedzinach. Ogólne wyniki dla regionu wskazują na możliwość poprawy w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i ujawniania informacji.

W Chinach przepisy dotyczące rozwoju zielonych finansów wprowadzone w 2021 roku zobowiązują notowane na giełdzie spółki finansowe zarejestrowane w Shenzhen do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem od stycznia 2023 roku. 

‒ Trzecia edycja badania banków dotyczącego praktyk zrównoważonego rozwoju pokazuje znaczący rozwój w zakresie działań zmierzających do realizacji strategii ESG. To duże osiągnięcie z uwagi na zastosowanie w naszej analizie surowszych kryteriów oceny praktyk i wymogów.

Wyniki badania pokazują jednocześnie, że przed bankami wciąż jest jeszcze wiele wyzwań i pracy do wykonania, w szczególności w obszarze ładu korporacyjnego  oraz raportowania.

Podobny trend obserwujemy także wśród polskich banków, które w najbliższych latach staną w obliczu nowych wymogów regulacyjnych w tym zakresie – komentuje Małgorzata Pek-Kocik, Partner odpowiedzialna za audyt i doradztwo dla instytucji finansowych w Mazars w Polsce.

Raport można pobrać tutaj.

Czytaj także: Główny impuls do zielonej transformacji wychodzi ze strony biznesu, politycy niestety nie nadążają


Wybrane banki są największymi w swoich regionach geograficznych pod względem sumy aktywów

Metodologia  

Badanie Mazars ocenia praktyki zrównoważonego rozwoju na podstawie próby 37 banków. Naszą analizę skoncentrowaliśmy na bankach zlokalizowanych w Afryce, obu Amerykach, regionie Azji i Pacyfiku oraz Europie. Wybrane banki są największe w swoich regionach geograficznych pod względem sumy posiadanych aktywów.

Większość wybranych banków wykazała zainteresowanie zrównoważonym rozwojem i poczyniła już znaczne postępy na drodze do jego wdrożenia. Uczestnicząc w UNEP FI i/lub zobowiązując się do przestrzegania zasad odpowiedzialnej bankowości UNEP FI (Principles for Responsible Banking). Badanie opiera się na poprzednich raportach opublikowanych przez Mazars w lutym 2021 r. i 2020 r.:

Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza 2020, Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza 2019 oraz Jak banki reagują na ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: