Najlepszy wynik w branży finansowej i najwyższy poziom bezpieczeństwa

Z rynku

Wynik finansowy netto wypracowany w I półroczu przez Grupę PKO Banku Polskiego wyniósł 1,51 mld zł (wzrost o 12% r/r), a skonsolidowany wynik na działalności biznesowej ukształtował się na poziomie 5,8 mld zł i był o 12,7% większy niż przed rokiem. Wynik na działalności biznesowej determinowany był wzrostem wyniku odsetkowego o 12,2% r/r, głównie dzięki obniżeniu kosztów odsetkowych o 24% r/r oraz jednorazowym zdarzeniem - rozliczeniem transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc. Bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego wzrost półrocznego wyniku na działalności biznesowej wyniósłby blisko 5% r/r.

Wynik finansowy netto wypracowany w I półroczu przez Grupę PKO Banku Polskiego wyniósł 1,51 mld zł (wzrost o 12% r/r), a skonsolidowany wynik na działalności biznesowej ukształtował się na poziomie 5,8 mld zł i był o 12,7% większy niż przed rokiem. Wynik na działalności biznesowej determinowany był wzrostem wyniku odsetkowego o 12,2% r/r, głównie dzięki obniżeniu kosztów odsetkowych o 24% r/r oraz jednorazowym zdarzeniem - rozliczeniem transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc. Bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego wzrost półrocznego wyniku na działalności biznesowej wyniósłby blisko 5% r/r.

- W pierwszym półroczu 2016 r. PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk wśród działających w Polsce instytucji finansowych. Jest to zasługa bardzo dobrych wyników biznesowych wspartych - podobnie jak w całym sektorze bankowym - transakcją z Visa. Wyniki europejskich testów warunków skrajnych pokazały, że wzrost wyników można pogodzić z zachowaniem wysokiego bezpieczeństwa i odpornością na zawirowania rynkowe - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Umacnianie wiodącej pozycji rynkowej

Skonsolidowane aktywa w I półroczu 2015 r. zwiększyły się o 6,6% r/r do poziomu 272,4 mld zł. Przyczynił się do tego wzrost kredytów netto o 3,3% r/r do 191,5 mld zł, finansowany przyrostem depozytów klientów o 11,3% do poziomu 199,4 mld zł. Za sprawą wzrostu nowej sprzedaży kredytów, a zwłaszcza kredytów hipotecznych gdzie odnotowano wzrost do 5,8 mld zł z 4,6 mld zł w I poł. 2015 r., Bank ugruntował wysoki udział w rynku kredytów na poziomie 17,6%, który był stabilny zarówno na rynku detalicznym jak i korporacyjnym. Dotyczy to także depozytów, gdzie Bank pozostaje liderem z udziałem rynkowym na poziomie 17,3%.

Poprawa efektywności działania w II kwartale

W I półroczu 2016 r. PKO Bank Polski utrzymał wysoką efektywność działania, przy czym efektywność w II kwartale była wyraźnie wyższa niż w I kwartale. Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec II kwartału wyniósł 51,4% (po wyłączeniu podatku bankowego 44,4%), czyli był o 4,8 p.p. niższy niż na koniec I kwartału (bez uwzględnienia podatku bankowego o 6,3 p.p. niższy). Kontynuowana była stopniowa odbudowa marży odsetkowej, która w II kwartale wyniosła 3,17%, a więc była o 0,05 p.p. wyższa niż w poprzednim kwartale.

W II kwartale poprawie uległ także zwrot na aktywach (ROA) i zwrot na kapitale (ROE). ROA na koniec II kwartału (1,3%) był o 0,3 p.p. wyższy niż kwartał wcześniej, a ROE wzrósł o 2,8 p.p. (do poziomu 11,2%). Kwartalna poprawa ROA i ROE bez uwzględnienia podatku bankowego była jeszcze wyższa i wynosiła odpowiednio +0,4 p.p. oraz +3,7 p.p.

Dalsza poprawa jakości portfela kredytowego

W ciągu ostatnich 12 miesięcy utrzymany został pozytywny trend dotyczący poprawy jakości portfela kredytowego. Spadał koszt ryzyka oraz udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości, jednocześnie wzrastał wskaźnik pokrycia. Koszt ryzyka na koniec I półrocza 2016 r. ukształtował się na poziomie 70 p.b. (69 dla Banku), co oznacza spadek o 11 p.b. r/r (o 17 p.b. r/r dla Banku). Tak satysfakcjonująca poprawa to w dużym stopniu zasługa kredytów gospodarczych, w przypadku których koszty ryzyka w ujęciu rocznym spadły o 38 p.b. Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I półrocza 2015 r. wyniósł 6,5%, co oznacza spadek o 0,3 p.p. r/r, a wskaźnik ich pokrycia odpisami wzrósł o 2,1 p.p. r/r do poziomu 65,0%.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa - jeden z najodporniejszych banków w UE

Wskaźniki kapitałowe PKO Banku Polskiego pozostają na stabilnym, wysokim poziomie. Na koniec I półrocza łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 15,21%, a współczynnik kapitału Tier1 na poziomie 13,86% (dla Banku odpowiednio: 16,11%  i 14,72%).

PKO Bank Polski jako jedyny bank w Polsce został objęty europejskimi stress testami przeprowadzonymi przez EBA. Badanie oparte było na danych finansowych za 2015 r., a jego wyniki potwierdziły wysoką odporność Banku. W przypadku realizacji negatywnego scenariusza makroekonomicznego, poziom współczynnika CET 1 na koniec 2018 r. wyniósłby 11,4% i  byłby tylko o 1,9 p.p. niższy niż na koniec 2015 r. Tak niewielki spadek współczynnika CET 1 to czwarty najlepszy wynik w UE i pokazuje, że PKO Bank Polski jest bardzo odporny na ewentualne kryzysy rynkowe.

Wsparcie ekspansji polskich firm

W II kwartale PKO Bank Polski prowadził działania mające na celu głębsze wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm. Trwają prace nad uruchomieniem oddziału korporacyjnego w Czechach. Bank zawarł także porozumienie o współpracy z jednym z największych banków chińskich, które obejmuje bezpośrednie rozliczanie płatności w złotym i juanie, transakcji trade finance oraz obsługę handlową. Porozumienie uzupełnia aktywność Banku w Chinach, gdzie współpraca prowadzona jest z ok. 70 bankami korespondentami.

Bank zwiększa aktywność także na innych odległych rynkach, m. in. współpracuje z 11. bankami japońskimi, w tym z największym bankiem obsługującym sektor korporacyjny w tym kraju oraz na Antypodach, gdzie od 1 czerwca br. uruchomiono bezpośrednie rozliczenia transakcji w dolarze nowozelandzkim. Dzięki rozwojowi sieci banków korespondentów, polskie firmy mogą szybciej i taniej dokonywać płatności zagranicznych.

PKO Bank Polski partnerem cyfryzacji Polski

PKO Bank Polski kontynuuje zaangażowanie na rzecz integracji sektora bankowego wokół gospodarki cyfrowej. Aplikacja mobilna IKO została aktywowana już przez 700 tys. klientów, dzięki rozwojowi kanałów mobilnych PKO Bank Polski jest liderem bankowości mobilnej w Polsce.W drugim kwartale 2016 roku do swojego konta z poziomu urządzenia mobilnego zalogowało się aż 1,7 mln klientów - zarówno korzystających z IKO, jak również logujących się do pełnego serwisu iPKO czy jego wersji lite.

PKO Bank Polski szeroko angażuje się w proces transformacji cyfrowej gospodarki współpracując także z administracją rządową. W II kwartale br. niemal co trzeci wniosek w programie "Rodzina 500 plus" składany drogą elektroniczną, pochodził z serwisów iPKO oraz Inteligo. Ponadto 7,8 mln klientów Banku może tez korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS - zakładając profil z poziomu systemów transakcyjnych Banku.

Szymon Pinderak

Udostępnij artykuł: