Najniższa renta socjalna wzrośnie do 1029,8 zł

Mój plan emerytalny

Fot. Pixabay.com

Rząd planuje przyjąć w II kwartale tego roku projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. do 1 029,8 zł z 865,03 zł obecnie.

#Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. do 1 029,8 zł #renta #rentasocjalna

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1) przed ukończeniem 18. roku życia,

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,

3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej” – podano w opisie projektu ustawy, przygotowanego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Waloryzacja kwoty renty socjalnej

Zgodnie z art. 6 ustawy o rencie socjalnej renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

„Kwota renty socjalnej ulega podwyższeniu wraz z waloryzacją kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od dnia 1 marca 2018 r. kwota renty socjalnej wynosi 865,03 zł” – czytamy także.

Dla kogo renta socjalna?

Jak podaje resort, celem świadczenia w postaci renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy. Renty socjalne, jako świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego, są finansowane w całości z budżetu państwa. Kierując się zasadami sprawiedliwości i solidarności społecznej, należy podwyższyć kwotę tego świadczenia, tak aby było ono równe z minimalną kwotą renty osób, które były aktywne na rynku pracy i których niezdolność do pracy powstała w trakcie działalności zawodowej.

„Zmienia się kwotę renty socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to jest do kwoty 1 029,8 zł” – czytamy także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: