Najskuteczniejsi dystrybutorzy wsparcia dla innowacji wyróżnieni

Polecamy

Pośród udostępnianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego programów wsparcia dla polskiego biznesu szczególne znaczenie mają instrumenty przeznaczone na działalność innowacyjną. Do takich narzędzi należały, oferowane przezeń do 27 stycznia br., gwarancje w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP. 22 marca br. w warszawskim Klubie Bankowca prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka wręczyła nagrody najaktywniejszym sprzedawcom produktów bankowych korzystających z gwarancji PO IG.

Przywołując słowa amerykańskiego prezydenta Johna Quincy Adamsa – cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie; dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się – prezes zarządu BGK zwróciła uwagę na konsekwencję i zaangażowanie partnerskich banków i ich pracowników w dystrybucję instrumentów gwarancyjnych i upowszechnianie wśród polskich przedsiębiorców wiedzy na temat oferty banku dla innowacyjnych podmiotów. – Wierzę, że cierpliwość i wytrwałość pokonają przeszkody – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka. Zadeklarowała przy tym kontynuację wsparcia przez BGK polskiego sektora MSP z wykorzystaniem tak popularnych gwarancji de minimis.

Satysfakcji z zaangażowania sektora bankowego w budowę innowacyjnej polskiej gospodarki nie krył również prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.Nie ma dla nas nic ważniejszego niż solidne służenie rozwojowi polskiej gospodarki – podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym. Przypomniał również, że kolejny już raz polska bankowość aktywnie uczestniczy w realizacji programów unowocześniających polską gospodarkę, również na tym najniższym szczeblu. – Od lat pracujemy nad tym, jak wspierać naszych lokalnych przedsiębiorców – dodał prezes ZBP. I zadeklarował dalsze wsparcie dla wszelkiego rodzaju inicjatyw proinnowacyjnych.

Na udział polskich banków w modernizacji kraju zwrócił także uwagę sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzy Kwieciński. Nawiązując do zaangażowania instytucji finansowych w dystrybucje środków dostępnych w ramach „Programu Rodzina 500+”, przedstawiciel resortu rozwoju podkreślił, że współpraca pomiędzy administracją publiczną a bankami będzie przenoszona również na inne obszary. – Możemy podejmować różne przedsięwzięcia wspólnie z sektorem bankowym i możemy na państwa liczyć – zauważył. Takim przedsięwzięciem był właśnie, przygotowany w końcu roku 2015, program gwarancji z funduszu gwarancyjnego PO IG. Reprezentant polskiego rządu wskazał, że szansą dla banków będzie sukcesywne zwiększanie się instrumentów zwrotnych w ofercie pomocowej finansowanej zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Centralnym punktem uroczystości było oczywiście wręczenie nagród dla wyróżniających się bankowców. Najskuteczniejszymi sprzedawcami kredytów z gwarancją PO IG w każdej z uczestniczących w programie instytucji okazali się: Beata Podleska z Banku Zachodniego WBK, Agnieszka Lorek z PKO Banku Polskiego, Jacek Branny z mBanku, Katarzyna Kurek z SGB-Banku, Tomasz Dzielicki z Alior Banku oraz Rafał Chudzik z Banku BPS.

Przyznano również wyróżnienia dla trzech bankowców, którym udało się sprzedać kredyty objęte najwyższą kwotą gwarancji. W tym gronie znalazło się trzech reprezentantów Banku Zachodniego WBK: Beata Podleska, Alina Sewastynowicz oraz Krzysztof Migocki. Stosowne nagrody przypadły także w udziale dwóm instytucjom finansowym szczególnie zaangażowanym w promowanie i sprzedaż produktów z gwarancjami PO IG: Bank Zachodni WBK S.A. otrzymał tytuł „Bankowa Kuźnia Liderów”, a PKO Bank Polski S.A. uzyskał miano „Mistrza Sprzedaży”. Prezes BGK zwróciła się również z podziękowaniami do 11 dyrektorów banków uczestniczących w projekcie.

Podsumowaniem owocnej współpracy między sektorem bankowym a BGK było wyróżnienie statuetką Partnera Programu prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza. – Był naszym partnerem, motywował wszystkie strony projektu i tworzy platformę współpracy, gdzie możemy dyskutować i wypracowywać rozwiązania – tak zasługi prezesa ZBP podsumowała Beata Daszyńska-Muzyczka.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: