Nasze patronaty: Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią

EDS 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

W dniach 3-4 lutego 2012 r. odbyła się w Warszawie, zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Programowa, inaugurująca szkoleniowo-warsztatową część przedsięwzięcia pn. "Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią".

W dniach 3-4 lutego 2012 r. odbyła się w Warszawie, zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Programowa, inaugurująca szkoleniowo-warsztatową część przedsięwzięcia pn. "Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią".

Honorowy patronat nad całym projektem sprawują: Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, Janusz Zaleski, główny konserwator przyrody oraz Marek Tramś, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich. Programowym celem konferencji była prezentacja prawnych regulacji i programowych celów, które powinna osiągnąć Polska w dziedzinie racjonalizacji gospodarowania energią, kierunków polskiej polityki energetycznej oraz prezentacja inicjatyw edukacyjnych i programów nauczania, służących lepszemu przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego gospodarowania energią. Zagadnienia te podejmowane były przez wszystkich wykładowców i omawiane były we wszystkich prezentacjach, przedstawionych na konferencji. Zainteresowanych prezentacjami i wykładami prosimy o odwiedzenie strony WWW.edueko.pl/aktualności. Znajdziecie tam Państwo także obszerne informacje dodatkowe o przedsięwzięciu i konferencji.

eds.k1.2012.foto.20.a.250x
Konferencję otwiera przewodnicząca KSPS - Zofia Grzebisz-Nowicka, po prawej stronie współprzewodniczący konferencji i przewodniczący Rady Programowej - prof. Andrzej Gawdzik, po lewej sekretarz stanu - Tadeusz Sławecki, dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w MEN - Małgorzata Szybalska i na końcu - Antoni Dragan kierownik przedsięwzięcia pn. "Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią".
225 uczestników konferencji zapoznało się w trakcie dwudniowych obrad z 26 bardzo ciekawymi prezentacjami i wykładami, omawiającymi najważniejsze zagadnienia, związane z racjonalnym gospodarowaniem energią oraz pokazującymi, jak skuteczniej realizować zajęcia szkolne poświęcone tym zagadnieniom. Zaproszenie przez organizatora konferencji, wykładowcy, pokazywali w swoich wystąpieniach, jak można podnosić efektywność i skuteczność szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią. Merytoryczną wartość konferencji tworzyły prezentacje i wykłady przygotowane przez wybitnych specjalistów i ekspertów zajmujących się w swojej działalności zawodowej problemami racjonalnego gospodarowania energią oraz przez doświadczonych nauczycieli, którzy dopracowali się autorskich rozwiązań służących efektywniejszemu uczeniu w szkole racjonalnego gospodarowania energią. W tym kontekście trzeba podkreślić, że ze szczególnym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkały się wykłady: profesora Krzysztofa Żmijewskiego z Politechniki Warszawskiej, sekretarza generalnego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji na temat efektywności energetycznej, dr. inż. Grzegorza Jezierskiego z Politechniki Opolskiej nt. Energetyka jądrowa dla Polski - argumenty za i przeciw oraz Tomasza Podgajniaka, wiceprezesa zarządu Polskiej Izby Energetyki Odnawialnej, nt. Czy energetyka odnawialna będzie skutecznym sposobem rozwiązania energetycznych problemów cywilizacji?

Bardzo ciekawe autorskie prezentacje przedstawili również doświadczeni pedagodzy, którzy dopracowali się autorskich rozwiązań, służących efektywniejszemu uczeniu w szkole racjonalnego gospodarowania energią. Autorami najciekawszych prezentacji, pokazujących wdrożone do szkolnej praktyki rozwiązania byli: Andrzej Dawid, Józef Chęciński, Czesław Kruczkowski z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, Bożena Pikora i Małgorzata Augustyniak z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, Elżbieta Wójcik, Renata Kołbik, Anna Suchodolska z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, Joanna Łęcka z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Iłowie, Halina Obst z Gimnazjum Publicznego im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Sułkowicach, Alicja Celejowska ze Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta w Uboczu, Małgorzata Tabiś ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu, Katarzyna Sakowicz i Monika Kryszkiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie oraz Lucyna Stodolak z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu.

eds.k1.2012.foto.21.a.450x
Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Programowej.
Celem głównym przedsięwzięcia "Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią", które zainaugurowała konferencja, będzie przygotowanie 1600 nauczycieli do tego, żeby mogli po odbyciu szkolenia efektywniej kształtować u dzieci nawyki racjonalnego gospodarowania energią. W trakcie szkoleń 1600 nauczycieli uczestniczących w warsztatach zdobędzie certyfikaty potwierdzające zdobycie przez nich nowych kwalifikacji i umiejętności, prowadzenia innowacyjnych lekcji i zajęć edukacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych, realizowane poprzez uczenie młodych ludzi racjonalnego gospodarowania energią, jest najlepszą i najbardziej perspektywiczną inwestycją mogącą zaowocować w przyszłości najwyższą stopą zwrotu z nakładów poniesionych na tę inwestycję. Dlatego organizatorzy przedsięwzięcia "Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią" zakładają, że szkolenie i doskonalenie nauczycieli uczących w szkole podstaw ekologii jest niezbędnym warunkiem uczynienia w tej dziedzinie istotnego i trwałego kroku. To właśnie ci nauczyciele powinni umiejętnie pokazywać uczniom, jakie efekty ekonomiczne możemy osiągnąć poprzez racjonalizujące działania i zachowania dla budżetu rodzinnego, szkolnego czy budżetu państwa oraz jak wielkie mogą być efekty naszego codziennego zachowywania się dla naturalnego środowiska i dbania o niezależność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. Trzeba tylko pomóc tym nauczycielom i szkołom, lepiej przygotować się do wykonywania tego zadania. To jest właśnie zasadniczy cel tego projektu.

Aby osiągnąć ten cel, Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole zakłada w ramach przedsięwzięcia realizację specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Utworzyło też wortal edueko.pl, wspomagający realizację szkoleń i warsztatów oraz prace nauczycieli. W ramach projektu zorganizowanych zostanie m.in.:

  • 32 szkolenia warsztatowe dla 1600 nauczycieli nt. Szkoła z energią - jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią, w okresie marzec - czerwiec 2012 r.
  • 16 wojewódzkich konferencji podsumowujących i promujących warsztaty Szkoła z energią..., dla 1280 uczestników, w okresie marzec - kwiecień 2013 r.
  • ogólnopolska konferencja podsumowująca wyniki przedsięwzięcia Szkoła ucząca... - maj 2013 r.

Uczestniczący w konferencji nauczyciele reprezentowali Platformę Ekologiczną KSPS, Klub Przodujących Szkół KSPS, Związek Nauczycielstwa Polskiego. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele samorządów i kuratoriów, władz statutowych KSPS, działacze oświatowi z regionalnych stowarzyszeń pomocy szkole, ośrodków metodycznych, a także pracownicy administracji rządowej i samorządowej. W sesji otwierającej konferencję uczestniczyli: Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Rudolf Borusiewicz, sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich oraz dyrektorzy departamentów z MEN, MŚ i URE.

eds.k1.2012.foto.21.b.450x
Minister T. Sławecki wręcza nagrody i dyplomy laureatom konkursu: Bożenie Pikorze i Małgorzacie Augustyniak oraz Marianowi Popłaskiemu, dyrektorowi ZS Nr 1 w Wyszkowie.
Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w MEN, zabierając głos na konferencji, przekazał uczestnikom życzenia od Krystyny Szumilas, minister edukacji narodowej oraz podkreślił wagę i znaczenie problematyki, podejmowanej przez KSPS, zarówno w trakcie konferencji, jak i szkoleń warsztatowych, które będą realizowane w najbliższych tygodniach dla nauczycieli. Podkreślił także, że nowa podstawa programowa stwarza szkołom i nauczycielom coraz większe możliwości indywidualizowania programów i sposobów nauczania w szkołach wszystkich typów. Wyraził nadzieję, że uczestnicy szkoleń z powodzeniem realizować będą w przyszłości zajęcia szkolne, służące kształtowaniu przez szkołę postaw i nawyków racjonalnego gospodarowania i oszczędzania energii.

W trakcie sesji otwierającej konferencję ogłoszone zostały wyniki I edycji konkursu dla nauczycieli pt. "Szkoła z energią", zorganizowanego przez KSPS w 2011 r. Celem konkursu było wyłonienie innowacyjnych pomysłów i programów służących efektywniejszej edukacji szkolnej i skuteczniejszemu kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. "Europejski Doradca Samorządowy" jest patronem medialnym całego przedsięwzięcia oraz konferencji. (mit)

 

Udostępnij artykuł: