Nawet 45 tys złotych kary za zatrudnienie na czarno alimenciarza

Rynek pracy

Pracodawcy, którzy zatrudniają "na czarno" i w ten sposób pozwalają osobom uchylającym się od płacenia alimentów nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań będą mogli zostać ukarani grzywną do 45 tysięcy złotych

Pieniądze leżące na dokumentach z napisem: alimenty
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Pracodawcy, którzy zatrudniają "na czarno" i w ten sposób pozwalają osobom uchylającym się od płacenia alimentów nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań będą mogli zostać ukarani grzywną do 45 tysięcy złotych

Przepisy stosowane będą do pracodawcy, który zatrudnia dłużnika alimentacyjnego na czarno lub wypłaca mu wynagrodzenie bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych #Alimenty @LewiatanTweets @PracodawcyRP

Tak wynika z czekającego już na pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druk sejmowy nr 2987), który nowelizuje też art. 281 i 282 Kodeksu pracy.

Wyższa grzywna, ale …

Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie w przypadku zatrudnienia przez pracodawcę osoby figurującej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego bez potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, a także w sytuacji, gdy pracodawca w sposób nieuczciwy będzie wypłacał takiej wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, na pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości od 1500 zł do 45 000 zł.

…dopiero za rok

Przy czym przepisy art. 281 § 2 i art. 282 § 3 kp mają wejść w życie dopiero 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że stosowane będą do pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu, która po dniu 31 grudnia 2019 r zatrudnia dłużnika alimentacyjnego na czarno lub wypłaca mu wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (art. 8 projektu ustawy).

Sankcje za brak współpracy z komornikiem

W projekcie proponuje się również wzmocnienie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących sankcji wobec pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego (np. nie udzielił komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, nie przekazał zajętego wynagrodzenia bezpośrednio do komornika, dokonał potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości, nie zawarł odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy).Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 886 § 1 kpc pracodawca w takiej sytuacji podlega grzywnie w wysokości do 2 tys. zł. W projekcie proponuje się jej podwyższenie do 5 tys. zł. Grzywna taka będzie mogła być też powtórzona w sytuacji, gdy pracodawca będzie nadal uchylał się od wykonania ciążących na nim obowiązków w wyznaczonym terminie.Jak wynika z uzasadnienia projektu celem tej zmiany jest urealnienie powyższych sankcji, tak by były one środkiem skutecznie zapewniającym realizację zadań komornika.  Jednocześnie proponuje się podniesienie kwoty grzywny, do wymierzenia, której właściwy jest sąd (zmiany w art. 1052 kpc), do wysokości 15 tys. zł (obecnie 10 tys. zł).  Racjonalne wydaje się, bowiem, jak argumentują autorzy projektu ustawy, czyli rząd, aby wysokość grzywny, którą może nałożyć komornik nie była wyższa niż wysokość grzywny, do nałożenia, której uprawniony jest sąd.Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Udostępnij artykuł: