NBP łagodzi skutki gospodarcze pandemii

Gospodarka

Na stronach NBP pojawiła się informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 15 września 2020 roku. W informacji czytamy m.in., że poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Na stronach NBP pojawiła się informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 15 września 2020 roku. W informacji czytamy m.in., że poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm.

NBP: Można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej @nbppl

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie.

Scenariusz optymistyczny

W informacji NBP po posiedzeniu RPP czytamy między innymi:

-W Polsce dane o PKB za II kw. br.potwierdziły wyraźny spadek aktywności gospodarczej (PKB obniżył się o 8,2% r/r). W II kw. silnie obniżył się zarówno popyt krajowy, w tym konsumpcja i inwestycje, jak i eksport. Towarzyszył temu spadek liczby pracujących oraz obniżenie dynamiki wynagrodzeń w gospodarce.

Napływające dane wskazują, że w ostatnich miesiącach nastąpiła poprawa nastrojów oraz ożywienie aktywności gospodarczej. Jednocześnie inflacja w sierpniu obniżyła się do 2,9% r/r. Można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej.

Będzie temu sprzyjać dalsza poprawa koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki oraz działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP.

Jest negatywny scenariusz

NBP zauważa także możliwość negatywnego scenariusza:

-Jednocześnie skala oczekiwanego ożywienia aktywności może być ograniczana przez niepewność dotyczącą dalszego przebiegu i skutków pandemii, niższą dynamikę dochodów oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych.

Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.

Pozytywne skutki luzowania

W informacji czytamy , że NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku oraz, że nasz bank centralny będzie nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Autorzy informacji stwierdzają:

-Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku ożywienia gospodarczego.

Działania NBP ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie oraz –poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców –oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

Rada przyjęła Założenia polityki pieniężnej na rok 2021.

Udostępnij artykuł: