NBP: relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 128,7 proc. w 2017 r.

Gospodarka

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zmniejszyła się o 3,4 pkt proc. r/r i wyniosła 128,7% na koniec 2018 r., podał Narodowy Bank Polski.

.@nbppl: relacja aktywów krajowego systemu finansowego do #PKB zmniejszyła się o 3,4 pkt proc. r/r i wyniosła 128,7% na koniec 2018 r. #NBP

„Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB na koniec 2018 r. wyniosła 128,7% i ze względu na szybszy wzrost PKB aniżeli aktywów sektora finansowego obniżyła się w porównaniu ze stanem na koniec 2017 r. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro, wciąż charakteryzował się względnie niskim poziomem” – czytamy w raporcie NBP „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r.”

W przypadku Czech wskaźnik ten wynosił w ub.r. 171,8% (wzrost o 3,8 pkt proc. r/r), Węgier – 132,3% (wzrost o 3,9 pkt r/r), zaś strefy euro – 466% (spadek o 12,2 pkt r/r).

Aktywa instytucji tworzących polski system finansowy

„Na koniec 2018 r. aktywa instytucji tworzących polski system finansowy wyniosły 2,72 bln zł, tj. były o 3,6% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost aktywów był spowodowany przede wszystkim wzrostem wartości aktywów sektora bankowego oraz takich niebankowych instytucji finansowych, jak przedsiębiorstwa faktoringowe i leasingowe. Spadły natomiast aktywa otwartych funduszy emerytalnych, SKOK-ów, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń i domów maklerskich” – czytamy dalej.

Aktywa banków komercyjnych

Aktywa banków komercyjnych wynosiły w ub.r. 1 705 mld zł, banków spółdzielczych i zrzeszających – 182,1 mld zł, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – 9,6 mld zł, zakładów ubezpieczeń – 191,8 mld zł, funduszy inwestycyjnych – 293,4 mld zł, otwartych funduszy emerytalnych – 157,3 mld zł, podmiotów maklerskich – 6,6 mld zł, podał bank centralny.

Relacja aktywów sektora bankowego do PKB w 2018 r. wyniosła w Polsce 89,2% wobec 89,4% rok wcześniej. W Czechach było to odpowiednio: 137% wobec 138,7% rok wcześniej, na Węgrzech – 100,1% wobec 95,3%, zaś w strefie euro – 266,5% wobec 271,9%, podano także w raporcie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: