NBP: system finansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian

Gospodarka

Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie w ciągu ostatniego półrocza - podał Narodowy Bank Polski w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2017".

Grafika ilustracyjna - Wykreś świecowy z kursem akcji
Fot. Pixabay.com

Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie w ciągu ostatniego półrocza - podał Narodowy Bank Polski w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2017".

System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian - podał #NBP

"Krajowe otoczenie gospodarcze sprzyjało stabilnemu funkcjonowaniu instytucji finansowych. Gospodarka polska nie wykazuje istotnych nierównowag makroekonomicznych. Poziom zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych pozostaje umiarkowany. Rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych, wraz ze wzrostem aktywności inwestycyjnej sektora publicznego, przyczyniły się do poprawy tempa wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie 2017 r." - czytamy w raporcie.Z uwagi na fakt, że zatrzymane zyski są podstawowym źródłem wzrostu kapitałów w bankach, za niesprzyjające należy uznać zjawisko pogorszenia się ich wyników finansowych. Spadek wyników w stosunku do roku poprzedniego był w dużej mierze efektem jednorazowych zdarzeń które zwiększyły zysk w 2016 r., ale również istniejących obciążeń o charakterze fiskalnym i regulacyjnym, podkreślił też bank centralny.

Dynamika kredytów nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego

"Pomimo pozytywnych zjawisk w postaci dostosowania banków do środowiska niskich stóp procentowych i wzrostu marży odsetkowej netto, w najbliższej przyszłości nie widać przesłanek do wzrostu zyskowności banków mierzonej wskaźnikami ROE i ROA. Wpływ na to będą miały m.in. nowe wymogi regulacyjne wynikające ze spodziewanego przyjęcia ustawy modyfikującej zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wejścia w życie standardu rachunkowości MSSF 9 czy obowiązku utrzymywania wymogów MREL. Regulacje te, które w dłuższym okresie maję na celu wzmacniać stabilność finansową, mogą obciążać bieżące wyniki banków. Jednocześnie warto wskazać, że poziom zwrotu z aktywów w polskich bankach cały czas kształtuje się powyżej średniej w UE" - wskazał NBP.W ocenie banku centralnego, akcja kredytowa rozwija się w tempie zgodnym z długoterminowym trendem i nieznacznie przekracza nominalne tempo wzrostu PKB. Oznacza to, że dynamika kredytów nie kreuje nierównowag w gospodarce i systemie finansowym, jak również nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego. Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych ulega stabilnej redukcji o ok. 7% rocznie, co jest efektem systematycznych spłat przy braku udzielania nowych kredytów tej kategorii.

"Sytuacja niekredytowych instytucji finansowych - zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych - również jest dobra i nie stwarza ryzyka dla ciągłości świadczenia przez nie usług finansowych. W sektorze SKOK kontynuowane były działania restrukturyzacyjne. W wyniku zmniejszenia się liczby działających kas aktywa tego sektora w relacji do aktywów banków obniżyły się do 0,6%" - czytamy dalej.Na podwyższonym poziomie pozostaje jednak ryzyko płynące z otoczenia zewnętrznego gospodarki. Optymizm na rynkach globalnych, przejawiający się we wzroście cen akcji oraz obligacji korporacyjnych może budzić obawy o nadmierne odchylenie się wyceny instrumentów nansowych od ich wartości fundamentalnych i wzrost ryzyka znacznej korekty cen, wskazał też bank centralny.

Utrzymuje się nierównowaga na rynku nieruchomości komercyjnych

"Krajowy rynek nieruchomości mieszkaniowych znajduje się w fazie ekspansji przy utrzymującej się równowadze między podażą a popytem. W tym kontekście istotne znaczenie mają bariery, które mogłyby ograniczyć podaż mieszkań w przyszłości. W warunkach niskich stóp procentowych, zainicjowany wzrost cen mógłby stać się katalizatorem inwestycji o charakterze spekulacyjnym. W tym kontekście rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się nierównowagi wskutek szoków podażowych lub popytowych" - czytamy dalej.NBP zwrócił też uwagę, że utrzymuje się nierównowaga na rynku nieruchomości komercyjnych (głównie biurowych), co jednak nie stanowi zagrożenia systemowego z uwagi na niski zakres nansowania tego segmentu rynku przez banki krajowe.

Stabilność sektora bankowego kluczowym warunkiem stabilności nansowej

"Kluczowym warunkiem stabilności nansowej w Polsce jest utrzymanie stabilności sektora bankowego, który jest głównym źródłem nansowania gospodarki, a depozyty bankowe są największym składnikiem aktywów nansowych gospodarstw domowych" - stwierdzono także."Raport o stabilności systemu finansowego" zawiera także rekomendacje, których realizacja sprzyjałaby utrzymaniu stabilności polskiego systemu finansowego. W ocenie NBP, wskazane byłyby następujące działania:
  • restrukturyzacja walutowych kredytów mieszkaniowych na drodze dobrowolnych porozumień zgodnie z rekomendacjami Komitetu Stabilności Finansowej z 13 stycznia 2017 r.,
  • ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przebudowa jego modelu biznesowego, oraz szeroki udział banków spółdzielczych w Systemach Ochrony Instytucjonalnej (IPS),
  • kontynuacja restrukturyzacji sektora SKOK, przy minimalizacji kosztów publicznych poprzez wykorzystanie zasobów systemu SKOK,
  • prowadzenie przez banki polityki kredytowej zapewniającej posiadanie wystarczających buforów dochodowych przez kredytobiorców zaciągających długoterminowe kredyty, z uwzględnieniem możliwości wzrostu stóp procentowych,
  • szczególnie ostrożna polityka kredytowa banków w segmencie kredytowania nieruchomości komercyjnych.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: