NBP: w IV kw. 2017 r. wzrósł eksport i import liczony w euro

Gospodarka

Eksport towarów z Polski wzrósł w IV kw. 2017 r. o 11,5% do 51,66 mld euro, zaś import wzrósł o 14,1% r/r do 52,33 mld euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Eksport towarów z Polski wzrósł w IV kw. 2017 r. o 11,5% do 51,66 mld euro, zaś import wzrósł o 14,1% r/r do 52,33 mld euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

W IV kw. 2017 r. wzrósł eksport i import liczony w euro - podał #NBP

"Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 218,7 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 221,5 mld zł. O wzroście eksportu towarów o 15,9 mld zł, tj. o 7,9% zadecydowała głównie sprzedaż za granicę leków, żywności oraz produktów przemysłu motoryzacyjnego. Przyrost importu o 20,8 mld zł, tj. o 10,4% w dużej mierze wynikał ze zwiększonej wartości zakupionych paliw i surowców, samochodów osobowych oraz jednostkowych transakcji związanych z zakupem samolotów. Wzrosła również liczba importowanych maszyn i urządzeń dla przemysłu. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 2,8 mld zł. W analogicznym kwartale 2016 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.Przychody z tytułu usług świadczonych przez polskie podmioty nierezydentom wyniosły 60,1 mld zł, a rozchody z tytułu zakupionych usług od nierezydentów 39,0 mld zł. W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. przychody z tego tytułu były wyższe o 6,6 mld zł, tj. o 12,3%, a rozchody o 1,8 mld zł, tj. o 4,7%, podał także NBP.

Wzrosło zadłużenie zagraniczne Polski 

Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wyniosło 315,97 mld euro na koniec IV kw. 2017 r. wobec 313,04 mld euro kwartał wcześniej - podał też Narodowy Bank Polski. Na koniec IV kw. 2016 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 318,96 mld euro.Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego wzrosło w IV kw. ub.r. do 122,17 mld euro z 121,36 mld euro w poprzednim kwartale i było niższe niż 120,51 mld euro odnotowanych rok wcześniej, podano w komunikacie.Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec IV kw. 2017 r. 79,91 mld euro wobec 79,87 mld euro kwartał wcześniej i 78,53 mld euro rok wcześniej.

23 mln euro nadwyżki na rachunku obrotów bieżących

Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 23 mln euro wobec 243 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 221 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku - podał również NBP.Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2017 r. dodatnie i wyniosło 91 mln zł."Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,1 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 1,1 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (21,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (19,3 mld zł) i obrotów towarowych (2,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,02%" - czytamy w komentarzu do danych.Niewielka nadwyżka w rachunku bieżącym wynikała przede wszystkim z poprawy salda usług (o 4,8 mld zł) oraz salda dochodów wtórnych (o 3,6 mld zł). Natomiast w przeciwnym kierunku działało zwiększenie się ujemnego salda dochodów pierwotnych (o 2,4 mld zł) oraz pogorszenie się salda obrotów towarowych (o 4,9 mld zł), podał też NBP."Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 14,2 mld zł. Poprawa tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r., wynika z większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W IV kwartale 2017 r. napływ ten wyniósł 14,6 mld zł i w porównaniu do IV kwartału 2016 r. był wyższy o 4,5 mld zł" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: