NBP: zadłużenie zagraniczne wzrosło kw/kw do 307,74 mld euro na koniec I kw. 2021 r.

Gospodarka

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 307,739 mld euro na koniec I kw. 2021 r. wobec 303,711 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec I kw. 2020 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 303,432 mld euro.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 307,739 mld euro na koniec I kw. 2021 r. wobec 303,711 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec I kw. 2020 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 303,432 mld euro.

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego wzrosło w I kw. br. do 98,401 mld euro z 96,987 mld euro w poprzednim kwartale. Rok wcześniej wyniosło 100,006 mld euro, podano w komunikacie. 

Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec I kw. br. 88,621 mld euro wobec 86,438 mld euro kwartał wcześniej i 87,925 mld euro rok wcześniej.

Eksport liczony w euro wzrósł o 11,9% r/r, import o 8,5% r/r w I kw.

Eksport towarów z Polski wzrósł w I kw. 2021 r. o 11,9% do 65 895 mln euro, zaś import wzrósł o 8,5% r/r do 62 670 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez NBP.

"W pierwszym kwartale 2021 r. wartość eksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 299,8 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 285,1 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 r. eksport towarów zwiększył się o 45,2 mld zł tj. o 17,7%. O wzroście eksportu zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę baterii samochodowych, odzieży, odbiorników telewizyjnych, urządzeń gospodarstwa domowego oraz urządzeń łączności bezprzewodowej" " - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Czytaj także: GUS: eksport w euro wzrósł o 19 proc. rdr, import o 15,6 proc. rdr od stycznia do kwietnia 2021 r. >>>

"Import towarów zwiększył się o 35,5 mld zł, tj. o 14,2% i w dużej części wynikał on ze wzrostu zakupu odzieży, produktów rafinacji ropy naftowej, części odbiorników telewizyjnych, urządzeń łączności bezprzewodowej oraz komputerów i procesorów. Natomiast zmniejszająco na wartość importu wpłynęło obniżenie się wartości dostaw ropy naftowej i pozostałych paliw, głównie z powodu spadku ich cen na światowych rynkach jak również zmniejszenia ilości zakupionych paliw. Ceny importowanej ropy naftowej wyrażone w złotych były o 15,7% niższe niż w analogicznym kwartale 2020 r. W porównaniu z rokiem poprzednim, zarejestrowano także dużo mniejszy przywóz nowych samochodów" - czytamy dalej.

Dodatnie saldo obrotów towarowych w I kwartale 2021 r. wzrosło do 14,7 mld zł. W porównaniu z I kwartałem 2020 r. zwiększyło się ono o 9,7 mld zł.

W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 24,8 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 13,7 mld zł (spadek o 1,1 mld zł w porównaniu do I kwartału 2020 r.), usług transportowych w wysokości 8,3 mld zł (zmniejszenie o 1,9 mld zł) oraz podróży zagranicznych w wysokości 2,8 mld zł (spadek o 0,7 mld zł). W porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. nadwyżka w usługach zmniejszyła się. o 3,6 mld zł, podano także.

Na rachunku obrotów bieżących było 2 948 mln euro nadwyżki w I kw.

Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2021 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 2 948 mln euro wobec 4 319 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 4 958 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał także NBP.

Liczone w złotych, saldo C/A było w I kw. 2021 r. dodatnie i wyniosło 13 412 mln zł.

"W I kwartale 2021 r. łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była dodatnia i wyniosła 19,1 mld zł, a jego relacja do PKB ukształtowała się na poziomie 3,3%. Wskaźnik ten w porównaniu z I kwartałem 2020 r. uległ pogorszeniu o 2,3 pkt proc." - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 13,4 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. pogorszyło się o 8 mld zł. Na tę kwotę złożyło się dodatnie saldo usług (24,7 mld zł), nadwyżka w obrotach towarowych (14,7 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20 mld zł) i dochodów wtórnych (6 mld zł). Zwiększenie deficytu dochodów pierwotnych (o 11,5 mld zł) znacząco wpłynęło na odnotowane pogorszenie się wyniku na rachunku bieżącym. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła 2,3% i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 1,6 pkt proc., podał NBP.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: