NBP: zysk netto banków wyniósł 10,43 mld zł w okresie styczeń – sierpień 2018 r.

Gospodarka / Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 10,4 mld zł w okresie styczeń - sierpień 2018 r., poinformował Narodowy Bank Polski.

Szyld banku na budynku
Fot. stock.adobe.com/styleuneed

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 10,4 mld zł w okresie styczeń - sierpień 2018 r., poinformował Narodowy Bank Polski.

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 10,4 mld zł w okresie styczeń - sierpień 2018 r. #banki #NBP @nbppl

Przychody odsetkowe w okresie 8 miesięcy br. wyniosły 40,91 mld zł, zaś koszty odsetkowe - 10,67 mld zł.Przychody z tytułu opłat i prowizji w okresie 8 miesięcy br. wyniosły 11,73 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji - 2,95 mld zł.Koszty administracyjne w okresie 8 miesięcy br. wyniosły 23,21 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 5,14 mld zł po 8 miesiącach br.

Dane zaprezentowane w nowym układzie

NBP podkreślił, że zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych."Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9)" - podał też bank centralny.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: