NewConnect otrzymał status SME Growth Market

Z rynku

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

NewConnect otrzymał status rynku SME Growth Market (ASO MŚP) - poinformował zespół prasowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W efekcie emitenci notowani na SME Growth Market skorzystają ze złagodzonych obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia MAR

#PiotrBorowski: Oczekujemy, że w przyszłości pojawią się dalsze ułatwienia dla emitentów notowanych na #ASO @GPW_WSExchange

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na wpisanie do rejestru rynków małych i średnich firm (SME Growth Market/ ASO MŚP) alternatywnego systemu obrotu GPW – rynku NewConnect.

Zgodnie z przepisami krajowymi implementującymi dyrektywę MIFID II o status rynku małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się rynki prowadzone w formule alternatywnego systemu obrotu (MTF), które spełniają kryteria określone w art. 78g ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Obecnie status SME Growth Market mają 4 europejskie rynki.

GPW, jako organizator alternatywnego systemu obrotu NewConnect, nieustannie dąży do podniesienia atrakcyjności i przejrzystości w tym segmencie rynku. Dzięki otrzymaniu przez ASO GPW statusu SME Growth Market emitenci obecni na tym rynku będą mogli skorzystać z ułatwień w wypełnianiu niektórych obowiązków, jakie nakładają na nich przepisy tzw. Rozporządzenia MAR i tzw. Rozporządzenia prospektowego.

Obecnie Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z ułatwieniem dostępu do kapitału dla małych i średnich firm. Najważniejszym celem jest zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom nowych źródeł finansowania poprzez rynki kapitałowe oraz zredukowanie kosztów pozyskania kapitału.

Biorąc pod uwagę inicjatywę Komisji prowadzoną w ramach Capital Markets Union oraz trwające w ramach tej inicjatywy prace oczekujemy, że w przyszłości pojawią się dalsze ułatwienia dla emitentów notowanych na ASO – powiedział Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW.

Status SME Growth Market wprowadza pewne ułatwienia dla emitentów, dotyczące przede wszystkim obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR (w zakresie zasad prowadzenia listy dostępu do informacji poufnej i sposobu publikacji informacji poufnych), a także obowiązków prospektowych. Obecnie w Komisji Europejskiej trwają prace nad uproszczeniem procedury przejścia z ASO na rynek regulowany.

Art. 33 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (tzw. MiFID II) wprowadził nową kategorię rynku prowadzonego w formule alternatywnego systemu obrotu – rynek małych i średnich przedsiębiorstw (SME Growth Market, w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi jako ASO MŚP).

Implementacja właściwych postanowień dyrektywy do prawa krajowego nastąpiła w nowelizacji ustawy z dnia 29 czerwca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa o obrocie”), która weszła w życie 21 kwietnia 2018 r.

 

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Udostępnij artykuł: