NEWSLETTER z rynku Catalyst – 5 grudnia 2014 r.

Finanse i gospodarka

Do obrotu trafiły wyemitowane we wrześniu trzyletnie niezabezpieczone obligacje serii C (CAP0917) o wartości 20 mln zł. Debiutujące papiery są oprocentowane na WIBOR 6M plus 5,3 pkt proc. Capital Park ma prawo dokonać ich wcześniejszego wykupu w dniach płatności odsetek za 4. i 5. okres odsetkowy (23 września 2016 r. oraz 23 marca 2017 r.), co wiązałoby się z zapłatą premii dla obligatariuszy wynoszącej odpowiednio 1 lub 0,5 proc. wartości nominalnej.

Do obrotu trafiły wyemitowane we wrześniu trzyletnie niezabezpieczone obligacje serii C (CAP0917) o wartości 20 mln zł. Debiutujące papiery są oprocentowane na WIBOR 6M plus 5,3 pkt proc. Capital Park ma prawo dokonać ich wcześniejszego wykupu w dniach płatności odsetek za 4. i 5. okres odsetkowy (23 września 2016 r. oraz 23 marca 2017 r.), co wiązałoby się z zapłatą premii dla obligatariuszy wynoszącej odpowiednio 1 lub 0,5 proc. wartości nominalnej.

Firma pożyczkowa wprowadziła do obrotu wyemitowane we wrześniu dwuletnie papiery dłużne serii J (MKR0916) ze stałym 9,5-proc. kuponem i odsetkami płatnymi co kwartał. Termin spłaty debiutującej serii J przypada na 12 września 2016 r., lecz spółka ma prawo dokonać częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty w zamian za 0,75 proc. premii wypłacanej obligatariuszom. Papiery Mikrokasy zostały zabezpieczone zastawem na zmiennym zbiorze wierzytelności (udzielonych pożyczkach) do kwoty 3,4 mln zł, tj. 170 proc. wartości nominalnej emisji.

Do obrotu trafiła czwarta seria (PBS1024) papierów dłużnych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Dziesięcioletnie obligacje oprocentowane są na 4 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Deweloperska spółka wprowadziła na Catalyst wyemitowane w czerwcu niezabezpieczone papiery dłużne serii E z oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,95 pkt proc. Warte 13,26 mln zł obligacje mają czteroletni okres spłaty, ale na półtora roku przed ostatecznym wykupem rozpocznie się ich przymusowa amortyzacja. Spółka zobowiązała się spłacić po jednej czwartej emisji w 10., 12. oraz 14. dniu płatności odsetek, które przypadają kolejno w grudniu 2016., oraz czerwcu i grudniu 2017 r.

Źródło: Obligacje.pl

Udostępnij artykuł: