NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków do programu Mój Prąd 4.0

ESG

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych w programie Mój Prąd, podała instytucja. Wsparcie finansowe obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), ale także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet ponad 20 tys. zł. Łączny budżet tej edycji to 350 mln zł.

panele PV na dacu, słońce, banknoty
Fot. stock.adobe.com / Kwadri

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych w programie Mój Prąd, podała instytucja. Wsparcie finansowe obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), ale także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet ponad 20 tys. zł. Łączny budżet tej edycji to 350 mln zł.

„Nowa edycja istniejącego od 2018 r. programu Mój Prąd, którego głównym celem jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, znacznie różni się od trzech poprzednich.

Tym razem bardzo duży nacisk został położony na wzrost autokonsumpcji energii wytworzonej z własnych paneli PV poprzez jej magazynowanie oraz precyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem.

Nowością jest także wdrożony od 1 kwietnia br. nowy system rozliczeń dla prosumentów o nazwie net-billing, polegający na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN)” ‒ czytamy w komunikacie.

Budżet na realizację czwartej edycji programu Mój Prąd ma wynieść 350 mln zł

NFOŚiGW zakłada, że czwarty nabór nie tylko zwiększy udział fotowoltaiki w miksie energetycznym Polski, ale przede wszystkim przyczyni się do znacznie wyższego poziomu magazynowania energii elektrycznej z domowych paneli PV, a przez to ‒ do większej i bardziej racjonalnej jej autokonsumpcji przez prosumentów.

Nowy system rozliczeń net-billing to z kolei sprawiedliwe i korzystne dla prosumentów rozwiązanie finansowe, które stanowi właśnie zachętę do magazynowania i zużywania energii we własnych gospodarstwach domowych.

Czytaj także: Mimo zmian w przepisach fotowoltaika nadal będzie opłacalna

Mój Prąd 4.0: nabór wniosków w trybie ciągłym

Czwarty nabór wniosków w programie Mój Prąd będzie prowadzony w trybie ciągłym. Program w nowej odsłonie nadal adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD), ale obecnie ‒ poza dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej (paneli PV) ‒ będzie można również uzyskać finansowe wsparcie na nowe komponenty.

Dotacja z NFOŚiGW obejmie bowiem urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”.

Łącznie dotacja z NFOŚiGW może (...) wynieść nawet 20,5 tys. zł, przy intensywności dofinansowania dla każdego z elementów do 50% kosztów kwalifikowanych

Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Kwalifikowane do dofinansowania mają być następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Czytaj także: Już 14 proc. domów jednorodzinnych w Polsce ma własną instalację fotowoltaiczną i tanią energię

Nowości programu Mój Prąd 4.0

„Główne założenie programu Mój Prąd w wersji 4.0 jest takie, aby prosumenci mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni w gospodarowaniu energią, którą sami wyprodukują w swoim domu z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Czwarta edycja ma zatem prowadzić do wzrostu konsumpcji energii elektrycznej przez jej wytwórców i jednocześnie tak racjonalizować cały proces produkcji, by zapewnić stabilność sieci elektroenergetycznej. Umożliwią to systemy pozwalające na krótkookresowe magazynowanie energii w cieple lub poprzez wykorzystanie procesów elektrochemicznych” ‒ czytamy dalej.

Nowością jest także wdrożony od 1 kwietnia br. nowy system rozliczeń dla prosumentów o nazwie net-billing

W ramach programu Mój Prąd w edycji czwartej będzie można otrzymać do 4 tys. zł, jeśli inwestycja obejmie tylko instalację PV (jedynie panele, które są nieodzownym elementem wniosku).

Jednak NFOŚiGW proponuje, aby wnioskodawcy decydowali się na dodatkowe elementy, tworzące bardziej efektywny zestaw domowej instalacji fotowoltaicznej, umożliwiający magazynowanie wytworzonej energii (w bateriach lub cieple) oraz jej możliwie dużą autokonsumpcję. Przy zainwestowaniu od razu w kilka elementów, dotacja do paneli wzrośnie do 5 tys. zł, a dofinansowanie do pozostałych, zintegrowanych urządzeń ma być następujące: magazyn ciepła (do 5 tys. zł), magazyn energii (do 7,5 tys. zł), system zarządzania energią (do 3 tys. zł).

Łącznie dotacja z NFOŚiGW może zatem wynieść nawet 20,5 tys. zł, przy intensywności dofinansowania dla każdego z elementów do 50% kosztów kwalifikowanych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Czwarta edycja programu Mój Prąd jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) ‒ jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Tak jak w poprzednich edycjach programu Mój Prąd, nadal możliwe pozostanie połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji.

W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

„Budżet na realizację czwartej edycji programu Mój Prąd ma wynieść 350 mln zł. Po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi jednak weryfikacja oczekiwań rynku ‒ po to, aby reagować proporcjonalnie do potrzeb i dostępnej alokacji środków" ‒ podano również.

Mój Prąd 4.0: ważne terminy

Nabór będzie prowadzony od 15 kwietnia 2022 roku do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy, lecz nie dłużej niż do 22 grudnia 2022 roku.

Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 roku. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Nadal możliwe pozostanie połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną

Program Mój Prąd na lata 2021‒2023 (Część 1) będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Działanie 11.1).

Pieniądze pochodzą z instrumentu REACT-UE (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy ‒ dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19).

Czytaj także: EBI i PFR, zielone porozumienie strategiczne na pięć lat

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: