Nie można ustanawiać opłat za przyłączenie do sieci

Finanse i gospodarka

Brak opłaty adiacenkiej nie oznacza, że gmina może pobierać opłaty za przyłączenia do sieci.

Wiele gmin nadużywa swoich uprawnień – bardzo często nie mają funduszy na pokrycie kosztów związanych z budową lub remontem odpowiedniej infrastruktury technicznej, dlatego nakładają na mieszkańców obowiązek uiszczenia zryczałtowanej opłaty z tego tytułu. Takie działania są niezgodne z prawem. Rada gminy nie ma bowiem uprawnień do nakładania na mieszkańców obowiązku uiszczania opłat za podłączenie nieruchomości do sieci. Może jedynie odzyskać część poniesionych kosztów budowy na drodze opłat adiacenckich – czyli już po wybudowaniu infrastruktury – albo zarządzając przeprowadzenie referendum dotyczącego sprawy samoopodatkowania się mieszkańców, właśnie by zwrócić gminie poniesione przez nią koszty. Jeśli jednak gmina nie zadecyduje o ustaleniu opłaty adiacenkiej, nie może pobierać opłat za samo przyłączenie nieruchomości do sieci.

Regulacje w sprawie opłat adiacenckich określone są w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. Zgodnie z zawartymi tam przesłankami, gmina ma prawo do stanowienia takiej opłaty, gdy wartość nieruchomości wzrosła w związku z m.in. budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych. Jednak nie istnieją przepisy ustawowe, które nadawałyby organom gminy uprawnienia do uregulowania, szczególnie w formie aktu prawa miejscowego, kwestii finansowego uczestnictwa mieszkańców gminy w budowie sieci.

Saveinvest Sp. z o.o.,
www.grunttozysk.pl

Udostępnij artykuł: