NIK pozytywnie ocenia wykonanie założeń polityki pieniężnej NBP w 2020 roku

Z rynku

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie Założeń polityki pieniężnej w 2020 r. i nie stwierdziła nieprawidłowości w stosowaniu instrumentów polityki pieniężnej, w tym zadań z zakresu polityki kursowej - podał NIK w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r.

Logo NIK
Źródło: NIK

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie Założeń polityki pieniężnej w 2020 r. i nie stwierdziła nieprawidłowości w stosowaniu instrumentów polityki pieniężnej, w tym zadań z zakresu polityki kursowej - podał NIK w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie Założeń polityki pieniężnej w 2020 r.

"Osiągnięty został główny cel, jakim było utrzymanie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w średnim okresie na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń ±1 punkt procentowy. Wprawdzie w trzech pierwszych miesiącach 2020 r. inflacja kształtowała się powyżej tego przedziału, jednak miało to swoje źródło głównie w czynnikach niezależnych od banku centralnego" - napisano.

"Zarząd NBP skutecznie stabilizował płynność sektora bankowego, efektywnie wykorzystując do tego instrumenty wymienione w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2020. Przeprowadzone operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe oraz system rezerwy obowiązkowej pozwoliły na osiągnięcie operacyjnego celu polityki pieniężnej, ustalonego w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2020. Oprocentowanie depozytów krótkoterminowych na rynku międzybankowym było zbliżone do stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości w stosowaniu instrumentów polityki pieniężnej" - dodano.

Czytaj także: NBP: pandemia nie zagraża stabilności sektora bankowego; największe ryzyko dotyczy kredytów frankowych >>>

Według NIK zastosowanie przez Zarząd NBP niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej było celowe i adekwatne do zakresu danych i prognoz, jakimi dysponowały organy NBP w momencie podejmowania decyzji.

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła także nieprawidłowości w realizacji przez Narodowy Bank Polski zadań z zakresu polityki kursowej w 2020 r.

Tylko jeden bank zaciągnął w 2020 roku w NBP kredyt wekslowy

NBP podał w swoim sprawozdaniu finansowym za 2020 r., że udzielił w tym okresie kredytu wekslowego w kwocie 52,955 mln zł. 

Nie został przywrócony standard komunikacji NBP sprzed pandemii

NBP nie przywrócił standardu komunikacji sprzed okresu pandemii - oceniła także Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r.

"Od grudnia 2020 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął organizowanie konferencji Prezesa Narodowego Banku Polskiego w formie zdalnej kilka dni po posiedzeniach Rady, podczas których odpowiada na wcześniej zadane pytania dziennikarzy. Nie został zatem przywrócony standard komunikacji z początku 2020 r., gdy przedstawiciele mediów mogli uzyskać wyjaśnienia na temat prowadzonej polityki pieniężnej od Przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej i członków Rady bezpośrednio po posiedzeniach tego organu Narodowego Banku Polskiego" - napisano.

NIK dostrzega wzrost ryzyka kształtowania się inflacji powyżej 3,5 proc. w 2021 r.

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega wzrost ryzyka kształtowania się inflacji powyżej celu NBP; w wyniku działań NBP lub czynników od niego niezależnych może ona wzrosnąć w 2021 r. powyżej 3,5 proc. - napisała również NIK w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r.

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega jednak wzrost ryzyka kształtowania się inflacji powyżej górnej granicy odchyleń do celu inflacyjnego w 2021 r. (...)

"NIK dostrzega wzrost niepewności co do przyszłego kształtowania się inflacji. W wyniku działań Narodowego Banku Polskiego lub czynników od niego niezależnych może ona wzrosnąć w 2021 r. powyżej górnej granicy odchyleń od celu ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej" - napisała NIK.

"Wpływ na to mogą mieć w szczególności wzrost, odłożonego w wyniku epidemii COVID-19, popytu na niektóre towary i usługi przy braku odpowiedniej ich podaży, rozbudzone oczekiwania inflacyjne przedsiębiorców i konsumentów, wzrost cen energii i wywozu odpadów w wyniku czynników regulacyjnych oraz powrotu cen paliw do poziomu sprzed epidemii. Proinflacyjnie może oddziaływać także osłabienie złotego do walut obcych" - dodano. 

Udostępnij artykuł: