NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

Gospodarka

Pieniądze - banknoty, polski złoty
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/barnaba

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2018 r., podała Izba. W związku z tym Kolegium NIK podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2018 r.

#NIK, po przeprowadzeniu kontroli w 267 jednostkach, pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej na rok 2018 #budżet

„Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowadzeniu kontroli w 267 jednostkach, pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej na rok 2018. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również, że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., we wszystkich istotnych aspektach, przedstawia rzetelne informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, należności i zobowiązań oraz wyniku budżetu państwa” – powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, cytowany w komunikacie.

Szczegółowe wyniki kontroli NIK przedstawiła w odrębnych informacjach, przekazanych marszałkowi oraz komisjom sejmowym w połowie czerwca br. Wśród 141 wystawionych ocen pokontrolnych było 116 pozytywnych. Ponadto Izba wydała 22 oceny opisowe i 3 negatywne.

Negatywna ocena wykonania planów dwóch państwowych funduszy celowych

„W 2018 r., podobnie jak przed rokiem, negatywnie oceniliśmy wykonanie planów dwóch państwowych funduszy celowych: Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Negatywną ocenę otrzymał też, niekontrolowany rok wcześniej, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego” – wskazał prezes.

Łączne dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły w 2018 r. 443,4 mld zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w roku poprzednim o 45,4 mld zł. Dochody budżetu państwa wyniosły w 2018 r. 380 mld zł i były o prawie 30 mld zł wyższe od dochodów zrealizowanych w roku poprzednim oraz o ponad 24 mld zł wyższe od prognozowanych.

Większość zbadanych wydatków poniesiona została prawidłowo

NIK skontrolowała legalność, gospodarność, celowość i rzetelność wydatków budżetu państwa na łączną kwotę 95,4 mld zł. Większość zbadanych wydatków poniesiona została prawidłowo. Stwierdzone nieprawidłowości, zaprezentowane zostały w informacjach o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., podano także.

„Nieprawidłowości stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. nie zmieniły się znacząco w porównaniu do lat ubiegłych i z uwagi na ich skalę nie miały znaczącego wpływu na prawidłowość gromadzenia i wydatkowania ogółu środków publicznych. Wynikały one w głównej mierze z błędów w księgowości i sprawozdawczości, nieskutecznej kontroli zarządczej, błędów w zamówieniach publicznych oraz niewłaściwego przekazywania i wykorzystywania środków z dotacji” – powiedział Kwiatkowski.

NIK kierowała też wnioski dotyczące budżetu w układzie zadaniowym, zwracając uwagę, że nie stanowił on skutecznego narzędzia planowania i realizowania wydatków publicznych. Wskazywała również na konieczność wzmocnienia nadzoru dysponentów części budżetowych nad wydatkowaniem środków publicznych.

Czytaj także: Minister finansów: deficyt budżetu za 2018 rok szacujemy na 10,4 mld zł >>>

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, po zapoznaniu się z „Analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r.” podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za 2018 r.

„Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, biorąc pod uwagę wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., wskazało na konieczność:

– skuteczniejszego egzekwowania zaległości podatkowych oraz przeciwdziałania ich narastaniu,

– doskonalenia metod planowania wydatków, w tym środków ujętych w rezerwach celowych oraz wydatków majątkowych,

– kontynuacji przeglądów wydatków oraz wykorzystywania ich wyników przy opracowywaniu ustaw budżetowych” – podsumował prezes.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: