NOK wspierają walkę z kryzysem gospodarczym

Finanse i gospodarka

Najwyższe organy kontroli państw zrzeszonych w UE chcą wspomagać władze Unii w walce z kryzysem gospodarczym. Podczas zebrania Komitetu Kontaktowego prezesi NOK dyskutują o roli swoich instytucji we wdrażaniu nowego europejskiego systemu zarządzania gospodarką. Jednym z jego najważniejszych elementów jest tzw. "europejski okres oceny".

Coroczne spotkania Komitetu Kontaktowego to forum wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu kontroli związanych z funkcjonowaniem UE. W tym roku głównym punktem zebrania jest seminarium dotyczące „europejskiego okresu oceny” oraz innych elementów nowego systemu zarządzania europejską gospodarką.

Nowy system zarządzania to odpowiedź Unii na światowy kryzys finansowy. System opiera się na kilku elementach. Pierwszym z nich jest wzmocnienie wspólnego programu gospodarczego poprzez pogłębiony nadzór na poziomie unijnym. Jednym z narzędzi tego nadzoru jest „europejski okres oceny”. Polega on na corocznym przeglądzie polityk budżetowych państw członkowskich w celu wykrycia w nich ewentualnych błędów i niezgodności. Uczestnicy zebrania będą dzielić się doświadczeniami z dotychczasowego przebiegu „europejskiego okresu oceny” w poszczególnych krajach. Przedyskutowana zostanie obecna oraz potencjalna rola organów kontroli w wykorzystywaniu przez Unię tego narzędzia. W planach jest także omówienie innych, niedawno wprowadzonych instrumentów zarządzania gospodarczego w UE. Prezes NIK Jacek Jezierski zaprezentuje w tym kontekście polskie doświadczenia związane z kontrolą stabilności finansowej państwa.

Prezesi NOK przedstawią także krajowe kontrole dotyczące spraw związanych z Unią Europejską. Jacek Jezierski omówi wyniki audytu przygotowania polskiej administracji do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE, przeprowadzonego przez Izbę w 2010 roku. To unikatowa kontrola – spośród krajów obejmujących przewodnictwo w Europie Polska przeprowadziła ją do tej pory jako jedyna.

Na spotkaniu Komitetu Kontaktowego grupa robocza ds. funduszy strukturalnych ma przedstawić raport końcowy z kontroli kosztów audytów funduszy strukturalnych. Kontrolę tę (wzięli w niej udział również przedstawiciele NIK) podjęto, aby ocenić korzyści związane z prowadzeniem działań sprawdzających w tym obszarze.

W tegorocznym spotkaniu Komitetu Kontaktowego udział biorą prezesi 27 europejskich organów kontroli oraz ETO. W zebraniu uczestniczą także delegaci z 5 państw kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE.

Udostępnij artykuł: