Nowa forma wsparcia finansowego JST – dopłaty do ceny wykupu obligacji

Samorząd

Kilka dni temu została podpisana pierwsza umowa w ramach nowej formy wsparcia finansowego, jaką oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej beneficjentom I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Sanoku" nr POIiS.01.00-00-020/09.

Kilka dni temu została podpisana pierwsza umowa w ramach nowej formy wsparcia finansowego, jaką oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej beneficjentom I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Sanoku" nr POIiS.01.00-00-020/09.

Umowa dotyczy wsparcia w postaci dopłat do ceny wykupu obligacji. Zgodnie z przyjętym programem priorytetowym, dopłaty mogą być udzielone do ceny wykupu obligacji kuponowych. NFOŚiGW wprowadzając możliwość takich dopłat odpowiada na sugestie ze strony jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych, dlaktórych obligacje są bardzo atrakcyjną formą finansowania inwestycji infrastrukturalnych, dotyczących ochrony środowiska.

Podpisana umowa, dotycząca inwestycji w Sanoku, zakłada przebudowę oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Trepczy oraz wybudowanie 0,3 km kanalizacji sanitarnej. Projekt ów jest największym realizowanym w Sanoku i dofinansowanym przez POIiŚ, dlatego też jest bardzo istotny dla całego regionu.

Otrzymane dofinansowanie wyniesie 5,55 mln zł. Kwota ta pozwoli zwiększyć o 297 liczbę użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacyjnej, zapewni wysoką jakość wody dla mieszkańców aglomeracji Sanok oraz zapewni spełnienie w procesie oczyszczania ścieków wymagań zawatych w Dyrektywie 91/271/EWG.

 

Udostępnij artykuł: