Nowa Ordynacja Podatkowa coraz bliżej. 8 najważniejszych zmian dla podatników

Prawo i regulacje

Większa ochrona praw podatników i zmiana relacji tych ostatnich z fiskusem, a także zmniejszenie liczby kontroli przedsiębiorców, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności ściągalności podatków zakłada projekt Nowej Ordynacji Podatkowej, który Ministerstwo Finansów przekazało właśnie do konsultacji i uzgodnień.

Segregator z napisem podatki, długopis, pieniądze i okulary
Fot. stock.adobe.com/czarny_bez

Większa ochrona praw podatników i zmiana relacji tych ostatnich z fiskusem, a także zmniejszenie liczby kontroli przedsiębiorców, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności ściągalności podatków zakłada projekt Nowej Ordynacji Podatkowej, który Ministerstwo Finansów przekazało właśnie do konsultacji i uzgodnień.

Projekt Nowej Ordynacji Podatkowej skierowany został już przez @MF_GOV_PL do konsultacji i uzgodnień #NowaOrdynacjaPodatkowa #podatki

Obowiązująca Ordynacja podatkowa weszła w życie 1 stycznia 1998 roku i zdaniem autorów nowego projektu jest już na tyle przestarzała i niedostosowana do realiów, że należy ją zmienić.Projekt Nowej Ordynacji Podatkowej został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

Zasada 3xP

Resort finansów określa czekające podatników zmiany za pomocą zasady „3xP”, pod którą kryją się: przejrzystość, prostota i przyjazne podatki.Przekazany do konsultacji projekt zawiera 20 nowych rozwiązań podatkowych, które zmienić mają relacje podatnika i fiskusa. Nadrzędnym celem nowego prawa ma być z jednej strony poszerzenie praw podatników i ich ochrona, z drugiej zaś poprawa skuteczności i efektywności poboru podatków.

Przedstawiamy osiem korzystnych dla podatników zmian, które przynieść ma Nowa Ordynacja Podatkowa.

1. Procedura uproszczona

Naczelną zasadą Nowej Ordynacji Podatkowej jest zwiększenie zaufania do obywateli, czego skutkiem ma być zapowiadana mniejsza liczba kontroli.Postępowania dotyczące mniejszych zaległości mają być prowadzone na nowych, uproszczonych zasadach.Procedura uproszczona ma mieć zastosowanie w sprawach dotyczących zaległości podatkowych do 5 tys. zł. Projekt Nowej Ordynacji Podatkowej przewiduje również eliminację postępować w tych przypadkach, w których zaległości podatkowe nie przekraczają 50 zł.

2. Mniej interpretacji indywidualnych

Minister finansów ma być zobligowany do wydawania interpretacji ogólnych w sprawach, odnośnie których wpłynie do niego dużo wniosków o interpretacje indywidualne (dotyczących podobnego zagadnienia). Ma się to przełożyć na mniejszą liczbę tych ostatnich. Interpretacje Indywidualne ma wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.W przypadku, gdyby w danej kwestii istniały rozbieżne wyroki sądów, minister finansów będzie mógł skierować pytanie prawne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3. Zakaz orzekania na niekorzyść podatnika

W projekcie Nowej Ordynacji Podatkowej znalazł się również zakaz orzekania przez organ pierwszej instancji na niekorzyść podatnika, czyli wydawania decyzji pogarszającej sytuację podatnika w przypadku uchylenia decyzji organu i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

4. Mediacja podatkowa

W razie niemożliwości porozumienia na linii podatnik – urząd i rozwiązania przez nich sporu podatkowego, do akcji wkroczyć będzie mógł mediator, gdyż projekt Nowej Ordynacji wprowadza możliwość mediacji podatkowej.Lista takich osób trzecich, do których będzie można zwrócić się z prośbą o mediację, będzie prowadzona przez ministra finansów.

5. Rzecznik Praw Podatnika

W razie spornych spraw z fiskusem podatnik będzie mógł zwrócić się także po pomoc do Rzecznika Praw Podatnika, który ma być w takich sytuacjach ostatnią instancją odwoławczą. Jego zadaniem będzie przede wszystkim ochrona praw mniejszych podatników. W ich imieniu Rzecznik będzie mógł składać wnioski o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego czy występować o wydanie interpretacji indywidualnej.Ma on również monitorować to, jak organy stosują prawo podatkowe, opiniować kolejne projekty podatkowe czy też przygotowywać analizy i wskazywać na przyczyny problemów ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego.Rzecznik Praw Podatnika ma mieć przedstawicieli w każdym województwie.

6. Kontrola na zamówienie

Każdy podatnik, który nie będzie pewnych swoich rozliczeń, będzie miał prawo zwrócić się do urzędu o wydanie decyzji podatkowej. Organ określi w niej, jeśli wyliczenia podatnika okażą się nieprawidłowe, właściwą kwotę należnego podatku.Za wydanie takiej decyzji podatnik będzie musiał jednak zapłacić, a wysokość kwoty ma być uzależniona od jego wielkości.

7. Cooperative compliance

Podatnik będzie mógł również podpisać z urzędem umowę o współdziałanie. Służyć ma ona rozwiązywaniu bieżących problemów i istotnych kwestii, które przekładają się na wysokość płaconych podatków. Ze strony podatnika taka współpraca z organem podatkowym będzie wymagać jednak pełnej transparentności, a więc ujawnienia ważnych informacji dotyczących prowadzonej działalności biznesowej.

8. Pokrycie zaległości w czyimś imieniu

Obecnie za inną osobę można zapłacić podatek (maksymalnie 1 tys. zł). Nowa Ordynacja Podatkowa przewiduje zaś możliwość uregulowania za osobę trzecią nie tylko jego zobowiązania, ale także zaległości, odsetek za zwłokę, kosztów postępowania podatkowego i kosztów upomnienia.Zobacz projekt Nowej Ordynacji Podatkowej >>>Po konsultacjach projekt Nowej Ordynacji Podatkowej trafi pod obrady Rady Ministrów.Nowa Ordynacja Podatkowa zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. 
Udostępnij artykuł: