Nowa Rada Nadzorcza Banku w kadencji 2014 – 2018 wybrana

Bankowość

W dniu 25 kwietnia 2014r. w siedzibie Hotelu "Martex" przy ul. Grunwaldzkiej 53 w Płońsku odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku, podsumowujące wyniki Banku za 2013r.

W dniu 25 kwietnia 2014r. w siedzibie Hotelu "Martex" przy ul. Grunwaldzkiej 53 w Płońsku odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku, podsumowujące wyniki Banku za 2013r.

W Zebraniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście, m.in. Teresa Kozera - Z-ca Burmistrza Miasta Płońska oraz Mirosław Opolski - Wójt gm. Dzierzążnia.
Zebranie otworzył Karol Nalborski - Sekretarz Rady Nadzorczej witając zaproszonych gości i przybyłych licznie przedstawicieli. Zebraniu przewodniczył Jan Pepłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przedłożono Zebranym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu w 2013r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w kadencji 2010 - 2014, ze szczególnym omówieniem działalności w 2013r.

Zebranie Przedstawicieli oceniło działalność Banku za rok ubiegły oraz zatwierdziło kierunki rozwoju działalności bankowej oraz działalności społecznej i kulturalno - oświatowej Banku w latach 2014 - 2015.

Zebranie dokonało również wyborów Rady Nadzorczej kadencji 2014 - 2018. W skład organu nadzorczego weszli: Biernatowicz Andrzej, Brzeszkiewicz Adam, Granuszewski Jerzy, Jezierska Alina, Łukaszewicz Teresa, Nalborski Karol, Pepłowski Jan, Pietras Deonizy, Rutkowski Wojciech, Senderski Wojciech oraz Śmigielski Zenon.

Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie:

  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2013r.,
  • udzielenia wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r.,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2013r. w kwocie 4.130.266,27 zł, w tym przeznaczenia części zysku na dywidendę dla członków (dywidenda wyniosła 5,5 %).

Podczas Zebrania zostały także wręczone nagrody Pracownikom Banku za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju Banku w 2013r. - wręczenia dokonała Pani Prezes Teresa Kudlicka.

Źródło: www.bsplonsk.pl

Udostępnij artykuł: