Nowa Rada Nadzorcza Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

Bankowość spółdzielcza

Na zebraniu przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku, uchwalono w czwartek kierunki rozwoju działalności na rok bieżący i dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022.

Nowa Rada Nadzorcza Nadsańskiego Banku Spółdzielczego
For. Materiały prasowe

Na zebraniu przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku, uchwalono w czwartek kierunki rozwoju działalności na rok bieżący i dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022.

Zebranie przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego wybrało 9-osobowy skład RN, której przewodniczącym został ponownie Andrzej Kocój #NadsańskiBankSpółdzielczy

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci reprezentujący wszystkie grupy członkowskie oraz zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciel Banku Zrzeszającego Mieczysław Maślanka – dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A.Zebranych gości przywitał przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kocój, który otworzył obrady. Prezes zarządu banku Stanisław Kłapeć przedstawił sprawozdanie z działalności Nadsańskiego Banku Spółdzielczego za 2017 rok, a wiceprezes zarządu Elżbieta Kochan przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kocój przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za 2017 roku oraz podsumował jej 4-letnią kadencję, dziękując wszystkim członkom za rzetelną pracę.

Podjęte uchwały

Podczas zebrania przedstawicieli podjęto liczne uchwały. Zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania Rady Nadzorczej i zarządu z działalności banku oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok, udzielono absolutorium wszystkim członkom zarządu, podjęto uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz zysku z lat ubiegłych, jak równie uchwalono kierunki rozwoju działania banku na 2018 rok.

Istotnym punktem obrad były wybory nowej Rady Nadzorczej. Po dokonanej przez Komisję ds. odpowiedniości ocenie kandydatów na członków Rady, zebranie przedstawicieli wybrało 9-osobowy skład Rady Nadzorczej, której przewodniczącym został ponownie Andrzej Kocój.Obrady zebrania przedstawicieli zakończyło wystąpienie prezesa zarządu Stanisława Kłapeć, który skierował szczególne podziękowania do Rady Nadzorczej za czteroletnią, owocną współpracę. W imieniu zarządu i pracowników złożył gratulacje nowo wybranej Radzie oraz wyraził przekonanie, że jej kadencja będzie służyła dalszemu rozwojowi banku.

Źródło: Informacja prasowa

Udostępnij artykuł: