Nowa strategia Banku Polskiej Spółdzielczości – stabilny rozwój

Bankowość

Bank Polskiej Spółdzielczości ogłasza strategię na lata 2014-2017. Strategia obejmuje zadania Banku zarówno w jego funkcji komercyjnej, jak i zrzeszeniowej, jaką pełni wobec 363 Banków Spółdzielczych tworzących Grupę BPS.

Bank Polskiej Spółdzielczości ogłasza strategię na lata 2014-2017. Strategia obejmuje zadania Banku zarówno w jego funkcji komercyjnej, jak i zrzeszeniowej, jaką pełni wobec 363 Banków Spółdzielczych tworzących Grupę BPS.

Ponieważ Banki Spółdzielcze lokują w BPS swoje nadwyżki finansowe, które obecnie wynoszą ok. 16 mld zł, w strategii na pierwszy plan wysuwa się utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku. Ze względu na nowe wymogi unijne w zakresie norm płynności i wypłacalności, obecny model zrzeszenia będzie stopniowo przekształcany w zrzeszenie zintegrowane. Będzie to polegać na wprowadzeniu zintegrowanego modelu sprawozdawczego, co pozwoli wypełnić wymogi ostrożnościowe w zakresie relacji aktywów płynnych do wpływów netto (LCR), wynikające z dyrektywy CRD IV. Nie ograniczy to jednocześnie rozwoju działalności biznesowej zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

Celem strategicznym Banku BPS jest wzrost współczynnika wypłacalności do 12%. Będzie to oznaczało niższą niż w ostatnich latach dynamikę kredytów. Poziom kredytów będzie dostosowany do bazy kapitałowej. Jednocześnie jednak celem Banku BPS jest wspieranie Banków Spółdzielczych w organizowaniu konsorcjów kredytowych, w ramach których kilka banków wspólnie udziela kredytu jednej firmie. Dzięki temu będzie im łatwiej kontynuować współpracę z przedsiębiorstwami ze swoich regionów, które szybko się rozwijają i potrzebują większego finansowania, przekraczającego możliwości pojedynczego Banku Spółdzielczego. W związku z tym Bank BPS zakłada wzrost liczby kredytów konsorcjalnych do poziomu 1/3 portfela kredytowego Banku.

- Bank BPS ma dwie główne funkcje. Jest bankiem zrzeszającym dla Banków Spółdzielczych, dla których świadczy usługi infrastrukturalne i biznesowe. Prowadzi też własną działalność komercyjną. Nasza strategia zakłada optymalne wywiązywanie się z obu tych funkcji. Z jednej strony jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa i stabilności dla zrzeszonych Banków Spółdzielczych i klientów, stąd duży nacisk w naszej strategii na jakość aktywów oraz spełnianie norm płynności. Chcemy przy tym podnosić atrakcyjność Banków Spółdzielczych i samego Banku BPS na rynku bankowym - powiedział Tomasz Mironczuk, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości.

Bank BPS będzie także rozwijał ofertę kredytów wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Bank Gospodarstwa Krajowego. Poszerzy również ofertę o nowe produkty wspierające korzystanie z odnawialnych źródeł energii, współpracując z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Kredyty te dofinansowywane są z funduszy unijnych.

W najbliższych latach Bank Polskiej Spółdzielczości położy też nacisk na rozwój nowoczesnych technologii, w tym wdrożenie nowoczesnej architektury systemu informatycznego. Dzięki temu będzie mógł szybciej wprowadzać zmiany w ofercie, a jego usługi staną się bardziej atrakcyjne dla młodszego pokolenia klientów. Działania te będą wspierane przez kampanie promocyjne wzmacniające wizerunek marki "BANK SPÓŁDZIELCZY", które już dzisiaj prowadzone są w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Źródło: Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Udostępnij artykuł: