Nowa subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Horyzont w Deutsche Bank

Bankowość

Deutsche Bank prowadzi subskrypcję produktu strukturyzowanego db Lokata Inwestycyjna Polski Horyzont. Wynik dla inwestorów zależny jest od kształtowania się kursu EUR/PLN. Produkt o 12-miesięcznym okresie inwestycyjnym oferuje 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności lokaty. Subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Horyzont w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 25 lutego br.

db Lokata Inwestycyjna Polski Horyzont oferuje możliwość uzyskania znacznie wyższych zysków – do 4,50% za cały okres inwestycji – w porównaniu do standardowych produktów depozytowych, zwłaszcza w otoczeniu niskich stóp procentowych. Co ważne, produkt daje szansę na taki potencjał zysku przy zachowaniu gwarancji kapitału w dacie zapadalności.

Formuła produktu db Lokata Inwestycyjna Polski Horyzont opiera się na założeniu, że polski złoty umocni się w stosunku do euro w ciągu 12 miesięcy trwania inwestycji o co najmniej 3,5%, tzn. kurs EUR/PLN w dacie ustalenia wartości końcowej (23.02.2016 r.) będzie niższy od kursu w dacie ustalenia wartości początkowej (26.02.2015 r.) o co najmniej 3,5%. Klientowi wypłacony zostanie zysk, jeżeli w dacie ustalenia wartości końcowej kurs EUR/PLN znajdzie się na równi bądź poniżej bariery 96,50% kursu początkowego (zysk za cały ten okres nie może być większy niż 4,50%).

Produkt daje Klientowi możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.

– Za prognozą umacniania się złotego w stosunku do euro przemawia kilka czynników. Realne stopy procentowe w Polsce nadal pozostają na wysokich poziomach. Sytuacja ta może powodować w dalszym ciągu zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami skarbowymi powodując napływ kapitału, a w konsekwencji umacnianie się PLN. Czynnikiem wspomagającym powinien być stan polskiej koniunktury, która pozytywnie wyróżnia się na tle gospodarek Europy. Dynamika PKB w całym roku 2014 r. wyniosła 3,3% r/r i wiele wskazuje na to, że podobnego wzrostu możemy spodziewać się również w roku bieżącym. Wzrost gospodarczy w Polsce może być przy tym dodatkowo wspierany przez wyższą konsumpcję wewnętrzną (niskie stopy procentowe, napływ środków unijnych, niskie ceny ropy naftowej czy spadek bezrobocia) – mówi  Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska. – Ponadto mamy też do czynienia z działaniami ze strony ECB ukierunkowanymi na osłabienie EUR: obecnie funkcjonujący skup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz program ukierunkowanych długoterminowych operacji refinansujących zostanie od marca 2015 roku rozszerzony o skup obligacji rządowych państw strefy euro. W wyniku samego programu skupu aktywów gospodarka strefy euro ma być w konsekwencji zasilana łączną kwotą około 60 mld euro miesięcznie. ECB zapowiedział ponadto, że program ten powinien potrwać co najmniej do września 2016 r. z możliwością jego przedłużenia, gdyby pierwsze efekty nie były zadowalające. Docelowo ma on pobudzić rozwój gospodarczy w strefie euro oraz uchronić ją przed deflacją – wyjaśnia ekspert Deutsche Bank.

Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej wynosi 1000 zł. Subskrypcja produktu w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 25 lutego 2015 r. Bank nie pobiera opłaty za rezygnację z produktu w okresie subskrypcji. Z rezygnacją z lokaty w okresie jej trwania wiąże się natomiast opłata w wysokości 1,5% kwoty początkowej.

Parametry db Lokaty Inwestycyjnej Polski Horyzont:

  • Waluta: PLN
  • Okres subskrypcji: 2-25 lutego 2015 r.
  • Okres inwestycji: 12 miesięcy (od 26 lutego 2015 r. do 26 lutego 2016 r.)
  • Instrument bazowy: średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla pary walutowej EUR/PLN publikowany na stronie www.nbp.pl
  • Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej: 1000 zł
  • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty w wysokości 100% (zerwanie lokaty w okresie inwestycji wiąże się z opłatą manipulacyjną, która wynosi 1,5% wpłaconej kwoty)
  • Brak opłaty wstępnej, brak opłaty za rezygnację w okresie subskrypcji
  • Zysk z inwestycji podlega podatkowi od zysków kapitałowych.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: