Nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru

Bankowość

Od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. będzie można zapisywać się nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.Emisja obejmuje 56.550.249 akcji. Ich cena emisyjna została ustalona na 38,90 zł.Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji. Do objęcia 1 nowej akcji potrzeba zatem ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru.Dniem prawa poboru jest 23 maja 2016 r. 19 maja br. to ostatni dzień, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru. Jednostkowe prawa poboru będzie można kupić lub sprzedać na giełdzie od 25 do 27 maja 2016 r.Inwestorzy powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną po zakończeniu zapisów na nowe akcje.Zgodnie z zapowiedziami, z emisji nowych akcji Alior Bank zamierza pozyskać 2,2 mld zł. Środki te pozwolą sfinansować planowany zakup wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnią kapitały własne połączonego banku.Bank Zachodni WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan są globalnymi współkoordynatorami, współprowadzącymi księgę popytu i współgwarantami oferty. BZ WBK pełni jednocześnie funkcję oferującego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest lokalnym współprowadzącym księgę popytu i współgwarantem oferty.

Od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. będzie można zapisywać się nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.Emisja obejmuje 56.550.249 akcji. Ich cena emisyjna została ustalona na 38,90 zł.Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji. Do objęcia 1 nowej akcji potrzeba zatem ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru.Dniem prawa poboru jest 23 maja 2016 r. 19 maja br. to ostatni dzień, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru. Jednostkowe prawa poboru będzie można kupić lub sprzedać na giełdzie od 25 do 27 maja 2016 r.Inwestorzy powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną po zakończeniu zapisów na nowe akcje.Zgodnie z zapowiedziami, z emisji nowych akcji Alior Bank zamierza pozyskać 2,2 mld zł. Środki te pozwolą sfinansować planowany zakup wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnią kapitały własne połączonego banku.Bank Zachodni WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan są globalnymi współkoordynatorami, współprowadzącymi księgę popytu i współgwarantami oferty. BZ WBK pełni jednocześnie funkcję oferującego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest lokalnym współprowadzącym księgę popytu i współgwarantem oferty.

18 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku, który został sporządzony w związku z planowaną emisją nowych akcji o wartości 2,2 mld zł. Emisja przeprowadzana jest w formie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru na rzecz obecnych akcjonariuszy, dzięki czemu mają oni możliwość utrzymania swojego dotychczasowego udziału w Spółce.

- Konsekwentnie realizujemy strategię dynamicznego rozwoju Alior Banku, której ważnym elementem jest aktywny udział w konsolidacji sektora bankowego w Polsce. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF umożliwia nam przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru w zakładanym terminie. Pozyskane środki, zgodnie z zapowiedziami, przeznaczymy na zakup wydzielonej części Banku BPH. Wzmocnimy także kapitały własne, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój połączonego banku, utrzymując wskaźniki kapitałowe na adekwatnym poziomie - powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku.

Parametry emisji akcji z prawem poboru
Emisja Alior Banku obejmuje ostatecznie 56.550.249 nowych akcji, emitowanych po 38,90 zł.

Oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do posiadaczy praw poboru. Prawa poboru zostaną przyznane tym inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Alior Banku na koniec 23 maja br. (dzień prawa poboru). Z uwagi na rozliczanie transakcji giełdowych w terminie T+2 (data transakcji plus dwa dni robocze), 19 maja br. jest ostatnim dniem, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru. Tym samym, 20 maja 2016 r. to pierwszy dzień, w którym można sprzedać akcje na giełdzie, zachowując prawo poboru.

Na każdą istniejącą akcję przypada jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia z kolei do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji (tym samym, do objęcia 1 nowej akcji potrzeba ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru).

Harmonogram oferty
Zapisy na nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru będą przyjmowane od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. Jednocześnie przyjmowane będą zapisy dodatkowe - mogą je składać inwestorzy, którzy będą akcjonariuszami Alior Banku na koniec 23 maja br. (także wówczas, gdy zdecydują się sprzedać przysługujące im prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru, zostaną przydzielone inwestorom uczestniczącym w zapisach dodatkowych.

Od 25 do 27 maja 2016 r. prawa poboru Alior Banku będą notowane na warszawskiej giełdzie, jako odrębny papier wartościowy. W tym czasie inwestorzy mogą zarówno nabywać, jak i sprzedawać prawa poboru. Kurs praw poboru będzie ustalany niezależnie od kursu akcji Alior Banku i będzie zależeć od kształtowania się popytu i podaży.

Co ważne, prawo poboru jest papierem wartościowym istniejącym tylko przez określony czas. Inwestorzy powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną w momencie zakończenia zapisów na nowe akcje, tj. po 1 czerwca 2016 r. W zamian za prawa poboru, które wygasną, nie będą przysługiwać jakiekolwiek świadczenia.

Zapisy na nowe akcje w ramach wykonania prawa poboru i zapisy dodatkowe inwestorzy mogą składać w swoim domu maklerskim lub banku, w którym na rachunku inwestycyjnym będą mieć zapisane prawa poboru lub akcje Alior Banku.

Oferta publiczna Alior Banku - wybrane daty:

  • 19 maja 2016 r. Ostatni dzień, w którym zakup akcji Alior Banku na GPW umożliwia nabycie prawa poboru
  • 23 maja 2016 r. Dzień prawa poboru
  • 25 - 27 maja 2016 r. Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW
  • 25 maja - 1 czerwca 2016 r. Zapisy inwestorów na nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych
  • 10 czerwca 2016 r. Przydział akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych
  • Około 23 czerwca 2016 r. Rozpoczęcie notowań praw do akcji na GPW

Emisja gwarantowana
Największy akcjonariusz Alior Banku - PZU - zobowiązał się do objęcia nowych akcji w ramach oferty publicznej proporcjonalnie do swojego udziału. Alior Bank zawarł ponadto umowę o gwarantowaniu emisji z Bankiem Zachodnim WBK, Domem Maklerskim PKO BP, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan.

BZ WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan są jednocześnie globalnymi współkoordynatorami oferty i współprowadzącymi księgę popytu (BZ WBK także jako oferujący), zaś Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest lokalnym współprowadzącym księgę popytu.

Julian Krzyżanowski
Rzecznik prasowy
Alior Bank

Udostępnij artykuł: