Nowe przepisy ułatwią walkę z koronawirusem

Komentarze ekspertów

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą postępowania na wypadek epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy rozumieją nadzwyczajne regulacje. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, mimo szybkiego tempa prac, uchwalone przepisy są potrzebne i mogą usprawnić funkcjonowanie organów i instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie skutkom zagrożenia epidemiologicznego.

Jacek Męcina
Prof. Jacek Męcina Fot. Materiały prasowe Konfederacji Lewiatan

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą postępowania na wypadek epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy rozumieją nadzwyczajne regulacje. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, mimo szybkiego tempa prac, uchwalone przepisy są potrzebne i mogą usprawnić funkcjonowanie organów i instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie skutkom zagrożenia epidemiologicznego.

#KonfederacjaLewiatan: nowe przepisy mogą usprawnić funkcjonowanie organów i instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie skutkom zagrożenia epidemiologicznego #koronawirus #koronawiruspolska #COVID19 @LewiatanTweets

- Ustawa mając niezwykle przekrojowy charakter, przy zapewnieniu sprawności zarządzania i finansowania poszczególnych działań, może przyczynić się do sprawnego radzenia sobie z sytuacją kryzysową – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: Sejm przyjął ustawę o walce z koronawirusem. Są zabezpieczone środki na ten cel >>>

W ustawie wprowadzono zasadę, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków w domu. Ponadto zapisano regulacje zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Umożliwiono także wykorzystanie pieniędzy z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przeciwdziałanie COVID-19

W ustawie wprowadzono również możliwość pominięcia zamówień publicznych przy walce z wirusem, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Analogiczne rozwiązania będą dotyczyły projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID19. W tym przypadku będzie można odstąpić od stosowania prawa budowlanego.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

W sposób szczególny potraktowano branżę turystyczną i transportową. W przypadku, gdy podróżny odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w związku z wybuchem epidemii, przedsiębiorcy przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Duże zmiany wprowadzono w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które dotyczą m.in. uprawnienia Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydawania decyzji dotyczących:  podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądania niezbędnych informacji,  dystrybucji: - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – w stosunku do hurtowni farmaceutycznych, - środków ochrony osobistej - w stosunku do producentów, dystrybutorów lub importerów.

Wojewoda będzie też uprawniony do wydawania polecenia organom administracji, także samorządowej.

Udostępnij artykuł: