Nowe przywileje dla podatników – co zmieni się w skargach na decyzje oraz bezczynność organów podatkowych

Komentarze ekspertów

Obecnie na rozprawy przed sądami wojewódzkimi oczekuje się nawet półtora roku, natomiast średni czas wejścia sprawy na wokandę przed NSA to prawie 24 miesiące. Z dniem 15 sierpnia 2015 r. zmieniły się przepisy dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, które w założeniu mają zwiększyć sprawność i efektywność działania sądów oraz polepszyć pozycję procesową strony prowadzącej spór z organami państwowymi i samorządowymi.

Przede wszystkim należy wskazać, że poprzez zmianę przepisów sądy uzyskały kompetencje dające im realną możliwość nadzorowania działania organów administracji publicznej w indywidualnych sprawach. Mianowicie, jeżeli sąd uzna, że jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej konkretne rozstrzygnięcie. Niewykonanie tego polecenia będzie umożliwiało nakładanie na organ grzywien.

Ponadto dla polepszenia efektywności pracy sądów, większa ilość spraw powierzona została bezpośrednio referendarzom sądowym. Dodatkowo niektóre postępowania będą odbywały się na posiedzeniach niejawnych (bez udziału stron i konieczności wyznaczania rozprawy).

W końcu szczegółowej regulacji doczekał się także mechanizm tzw. prawa pomocy (pełnomocnik wyznaczany z urzędu dla osób niemajętnych), co z pewnością ułatwi jego funkcjonowanie w praktyce.

Natomiast elementem, na który na pewno powinny zwrócić uwagę osoby skarżące indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane przez Ministra Finansów, jest zakres rozpoznawania skarg. Otóż sąd będzie obecnie orzekał wyłącznie w granicach zaskarżenia interpretacji, tj. sprawdzi tylko ewentualne naruszenia przepisów, na które wskazuje strona, pomijając inne – nawet gdyby występowały – niewskazane w skardze.

Podsumowując, modyfikacja przepisów następuje w sposób zorganizowany i przemyślany, a przede wszystkim przystosowuje je do potrzeb praktyki sądowej. Pozwala to żywić nadzieję, na faktyczną poprawę pozycji procesowej strony postępowania, jak i przyśpieszenie pracy sądów.

Grzegorz Gębka
doradca podatkowy INFOR PL

Udostępnij artykuł: