Nowe przywileje dla rodziców

Finanse i gospodarka

Od dnia 2 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące wykorzystywania urlopów związanych z narodzeniem i wychowaniem dziecka. Warto zatem już teraz zapoznać się ze zmianami i ich znaczeniem dla przyszłych i obecnych pracowników-rodziców.

Nowelizacja ustawy ujednolica zasady i system urlopów związanych z narodzinami dziecka poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie).

Wprowadzona zostanie również możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Oznacza to, że wykorzystanie tej części urlopu nie będzie obligatoryjne bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Zwiększy się również liczba części, z trzech do czterech, w jakich można wykorzystywać urlop rodzicielski. Urlop rodzicielski zostanie również proporcjonalnie wydłużony, gdy pracownik połączy go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Nowe przepisy wprowadzają też możliwość wymieniania się przez rodziców, opieką nad dzieckiem i urlopem rodzicielskim przysługującym z tego tytułu oraz zasiłkiem macierzyńskim za czas tego urlopu, gdy jedno z rodziców jest pracownikiem, a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu. Powyższa zasada znajdzie zastosowanie przykładowo w sytuacji, gdy jedno z rodziców prowadzi działalność gospodarczą.

Pracownicy-ojcowie będą uprawnieni do wykorzystania urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Obecnie urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie i można go wykorzystać w dowolnym czasie od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1. roku życia.

Aktualnie pracownikowi przysługują 2 dni zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat. Zgodnie zaś z nowelizacją, będzie możliwe wykorzystanie corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka nie tylko w dniach (2 dni), ale także w godzinach (16 godzin). Wybór sposobu wykorzystania zwolnienia należeć będzie do pracownika.

Ponadto, za zgodą pracodawcy możliwe będzie zrezygnowanie z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie. Rodzicom umożliwiono również korzystanie z urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego jednocześnie pod warunkiem zachowania limitów trwania powyższych urlopów.

Nowelizacja poszerzyła krąg uprawnionych osób do wykorzystania uprawnienia do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz zasiłku macierzyńskiego o najbliższych członków rodziny w sytuacji śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub w przypadku, gdy matka dziecka nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Wydłużono do 21 dni po porodzie termin składania wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Również do 21 dni wydłużono termin na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego albo ich części.

CZUBLUN TRĘBICKI,
Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Udostępnij artykuł: