Nowe stawki kosztów komorniczych od 2019 roku

Finanse osobiste

Za sprawą ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych od dnia 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają stawki opłat za egzekucję komorniczą. Nowe stawki dotyczą egzekucji wszczętych przez komorników od początku 2019 roku. Natomiast wszystkie postępowania rozpoczęte wcześniej będą rozliczane według wcześniej obowiązującej ustawy z 1997 roku.

Dom stojący na pieniądzach na tle młotka sędziowskiego symbolizującego prawo
Fot. stock.adobe.com/Junial Enterprises

Za sprawą ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych od dnia 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają stawki opłat za egzekucję komorniczą. Nowe stawki dotyczą egzekucji wszczętych przez komorników od początku 2019 roku. Natomiast wszystkie postępowania rozpoczęte wcześniej będą rozliczane według wcześniej obowiązującej ustawy z 1997 roku.

#JakubKaczor: W przypadku egzekucji roszczeń wierzycieli z majątku trwałego dłużnika, każda kwota wylicytowana ponad 500 tys. zł będzie kwotą odzyskaną w uproszczeniu bez kosztów komorniczych #LicytacjaKomornicza @komornikpl

Biorąc pod uwagę przewlekłość i długotrwałość postępowań egzekucyjnych można założyć, że przez najbliższe kilka lat będziemy mieli do czynienia z dwoma systemami wyliczania kosztów komorniczych, które będą równolegle obowiązywać w zależności od tego, kiedy sprawa została wszczęta.

Co oznaczają zmiany i czy będą one bardziej korzystne dla sektora Bankowego i dłużników?

Najbardziej widoczną zmianą wprowadzoną przez ustawę jest ujednolicenie stosunkowej kwoty wynagrodzenia komornika z wcześniej obowiązujących dwóch stawek 8 % i 15% na rzecz jednej stawki w wysokości 10% od kwoty wyegzekwowanego długu.  W przypadku egzekucji komorniczych między innymi z kont bankowych, wynagrodzenia, rent i emerytur, dla których obowiązywała wcześniej stawka 8% oznacza to wzrost o 2%.

Jakub Kaczor
Centrum AMRON

Natomiast w przypadku egzekucji komorniczych z nieruchomości dłużnika, dla których wcześniej obowiązywała stawka 15%, obniżka procentowa jest znaczna. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, iż licytowane nieruchomości stanową największą wartość w majątku dłużnika, zmniejszenie wysokości opłaty przyniesie pozytywne skutki zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników, przyczyni się bowiem do zwiększenia  poziomu odzyskiwanych długów i pozwoli dłużnikom szybciej spłacić swoje zobowiązania.

Stawka minimalna, stawka maksymalna

Ustawa wprowadza również minimalną stawkę wynagrodzenia komornika w kwocie 150 zł, ograniczając jednocześnie maksymalną stawkę opłaty do kwoty 50 000 zł. We wcześniejszej obowiązującym prawie maksymalna stawka komornika była wyliczana każdego roku i stanowiła 30- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2018 r. – 111 933,90zł), dlatego też w tym przypadku można mówić o znacznym ograniczeniu opłat komorniczych.Jest to szczególnie ważne w przypadku egzekucji roszczeń wierzycieli z majątku trwałego dłużnika, w tym przede wszystkim z nieruchomości, której cena na licytacji przekroczy kwotę 500 tys. zł. Zmiana ta jest niewątpliwie korzystna zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników, ponieważ każda kwota wylicytowana ponad 500 tys. zł będzie kwotą odzyskaną w uproszczeniu bez kosztów komorniczych.W efekcie wierzyciele otrzymają większy zwrot swoich środków, a dłużnicy spłacą większą część swoich zobowiązań. Jest to również korzystne dla wierzycieli decydujących się na przejęcie nieruchomości na licytacji komorniczej.Wprowadzenie minimalnego progu opłaty komorniczej na poziomie 150 zł dotyczy przede wszystkim niskich kwot egzekwowanych wierzytelności o wartości nie przekraczających 1 500 zł. W takich przypadkach opłaty komornicze będą wyższe niż stosunkowe 10% określone w ustawie i w przypadku udanych egzekucji wyższe koszty poniosą przede wszystkim dłużnicy.Przepisy zawarte w ustawie pozwalają dłużnikom zredukować wysokość ponoszonych kosztów do wysokości 3%. Będzie to miało miejsce wówczas, jeśli dłużnik dobrowolnie spłaci swoje zobowiązania na konto komornika w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.Czytaj także: Prawo nie może obniżać autorytetu komornika

Nie warto uciekać przed komornikiem

Rozwiązanie to pozwala dłużnikowi znacząco ograniczyć koszty komornicze, jest to to również sygnał że nie warto jest uciekać przed komornikiem i bardziej korzystne jest porozumienie i szybka spłata długu. Niewątpliwie na tym mechanizmie skorzystają również wierzyciele, którzy szybko otrzymają swoje pieniądze.

Umorzenie postępowania na wniosek wierzyciela

Zmianie uległy również kwestie dotyczące umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela lub jeżeli wierzyciel nie podejmie w ciągu 6 miesięcy czynności niezbędnych do dalszego prowadzenia egzekucji ( Art. 824 §1 p4 KPC). W obu przypadkach wierzyciel będzie zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 5% przekazanego komornikowi roszczenia.Wyjątek od tej reguły będą stanowiły sytuacje, w których wierzyciel udowodni, że do umorzenia doszło na skutek spełnienia przez dłużnika świadczenia. Jeśli dłużnik spłacił swoje zobowiązania bezpośrednio do wierzyciela w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej, będzie zobowiązany do zapłaty 5% spłaconej kwoty, czyli o 2% więcej niż gdyby w tym samym terminie wpłacił pieniądze do komornika.Natomiast jeśli do spłaty zobowiązania doszło w terminie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia, wtedy koszt będzie wynosił 10% wierzytelności dłużnika, czyli tyle samo, co w przypadku środków odzyskanych przez komornika.

Pozytywy i negatywy

Niewątpliwie zmiany, które wprowadza ustawa można ocenić pozytywnie przede wszystkim za sprawą ograniczenia kosztów komorniczych oraz ograniczenia maksymalnej stawki komorniczej.Może przyczynić się to do zwiększenia kwot przekazywanych przez komorników wierzycielom i szybszej spłaty zobowiązań przez dłużników.Ograniczenie kosztów w przypadku szybkiej spłaty jest również bardzo pozytywną zmianą wspierającą dłużników chcących szybko spłacić swoje zobowiązania.Natomiast niewątpliwie negatywnym zjawiskiem jest brak możliwości wyboru przez dłużnika, czy woli on spłacić swoje zobowiązania bezpośrednio do wierzyciela, czy za pośrednictwem komornika, ponieważ w obu przypadkach poniesie koszty związane ze spłatą. Może przyczynić się to do mniejszej liczby ugód między stronami i skanalizuje przepływ środków do przepływu jedynie przez kancelarię komorniczą.Jakub Kaczor Koordynator Projektu Platformy Wsparcia KredytobiorcówCentrum AMRONe-mail: jakub.kaczor@amron.plwww.amron.pl
Udostępnij artykuł: