Nowe zasady obliczania dochodu

Samorząd

Od 1 stycznia 2012 roku będą obowiązywać nowe zasady obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Główny cel zmian to bardziej precyzyjne dostosowanie pomocy do realnych potrzeb.

Zmieni się przede wszystkim definicja dochodu. Jako dochód traktowane będą przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; stypendia doktoranckie, habilitacyjne i sportowe oraz stypendia socjalne przyznane uczniom lub studentom. Za dochód będzie uznawana także pomoc socjalna przyznawana na podstawie art. 90c ust.2 ustawy o systemie oświaty oraz pomoc materialna określona w ustawie z 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dochód członka rodziny stanowi przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Suma dochodów członków rodziny stanowi dochód rodziny.

Zwiększy się również katalog świadczeń, które od nowego roku traktowane będą jako dochód: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jeśli chodzi o terminy przyznania lub odebrania świadczeń rodzinych stytuacja będzie się przedstawiać następująco:

  • w razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku,
  • gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: