Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Finanse i gospodarka

Łatwy i szybki dostęp do księgi wieczystej to cel zmiany, jaką wprowadza nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Łatwy i szybki dostęp do księgi wieczystej to cel zmiany, jaką wprowadza nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Nowelizacja obowiązującej ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 707), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2013 r., wprowadza szereg zmian w zakresie dostępu do baz danych ksiąg wieczystych oraz sposobów uzyskiwania dokumentów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Zasadniczym celem ustawy nowelizującej, wskazanym w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1027), jest faktyczna realizacja zasady jawności ksiąg wieczystych, przez zagwarantowanie ustawowego dostępu do księgi wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu oraz wprowadzenie możliwości złożenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, prowadzonej w systemie informatycznym, jak również wprowadzenie możliwości samodzielnego wydrukowania przez wnioskodawcę żądanego dokumentu.

Wskazać należy, iż umożliwienie łatwiejszego i szybszego dostępu do księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu powinno niewątpliwie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, a także poprawić sprawność i skuteczność postępowań, w tym egzekucyjnych.

Cały artykuł "Rynek finansowania nieruchomości: Rządowy program pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania " znajdą Państwo w najnowszym numerze "Finansowanie Nieruchomości - 2014/01"

aw

 

Udostępnij artykuł: