Nowoczesny samorząd: Dziesięć lat na rzecz innowacji, kooperacji i transferu technologii – jubileusz ŚCITT

EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

W ostatnich latach toczy się wiele dyskusji i debat dotyczących innowacyjności oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań w każdej niemal dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Można by więc pomyśleć, że o innowacjach powiedziano już wszystko. Nic bardziej mylnego. Wiele wskazuje na to, iż dotychczasowe dyskusje i podjęte inicjatywy stanowią jedynie prolog do właściwych działań w kierunku uaktywnienia budowanego ostatnio w Polsce systemu wdrażania innowacji.

Anna Kucharczyk

W systemie tym uczestniczy wiele osób i instytucji, których działania przyczyniają się do popularyzacji zagadnień związanych z innowacjami oraz ułatwiających zainteresowanym podmiotom pokonanie ewentualnych barier i skorzystanie z możliwości włączenia się w realizację innowacyjnych projektów

Jedną z takich instytucji jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. (ŚCITT), instytucja non profit, powstała 18 grudnia 2001 r., jako wspólna inicjatywa województwa świętokrzyskiego, miasta Kielce, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

6 marca br. podczas uroczystej gali w Hotelu Kongresowym w Kielcach obchodzono jubileusz 10-lecia ŚCITT. Jubileusz ten towarzyszył X Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii Energii Odnawialnej – Technologia Przyszłości (połączony został z rozstrzygnięciem konkursu „Technologia Przyszłości”), której patronowali marszałek województwa Adam Jarubas oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Tadeusz Kowalczyk. Spotkanie było doskonałą okazją do wyrażenia podziękowania wszystkim, którzy towarzyszyli i wspierali ŚCITT w działaniach przez ostatnie 10 lat: udziałowcom, partnerom, współpracownikom i przyjaciołom. Osoby te uhonorowane zostały tytułem Ambasadora ŚCITT.

W ramach sieci EEN ŚCITT umożliwił następujące transfery technologii:

 1. Technologia lakierowania drewna, transfer Włochy – Polska, kwiecień 2008;
 2. Technologia szlifowania drewna, transfer Niemcy – Polska, kwiecień 2008;
 3. Technologia produkcji ciepła z odpadów komunalnych, transfer Szwecja – Polska, luty 2009;
 4. Technologia cięcia płyt gipsowo-kartonowych, transfer Wlk. Brytania – Polska, czerwiec 2009;
 5. Technologia układania nawierzchni asfaltowych, transfer Niemcy – Polska, czerwiec 2009;
 6. Technologia cięcia i wykonywania otworów w elementach metalowych, transfer Holandia – Polska, lipiec 2009;
 7. Technologia odwadniania wykopów budowlanych, transfer Wlk. Brytania – Polska, listopad 2009;
 8. Technologia obróbki elementów metalowych, transfer Niemcy – Polska, luty 2010;
 9. Technologia obróbki drewna, transfer Austria – Polska, kwiecień 2010;
 10. Technologia chromowania elementów metalowych, transfer Francja – Polska, listopad 2010.

   

 

eds.2012.k2.foto.031.b.250x

Ambasadorowie ŚCITT. Od lewej: Włodzimierz Grochal, dyrektor spółki, Grzegorz Orawiec, prezes zarządu oraz ambasadorowie ŚCITT: Grzegorz Świercz – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak – członek zarządu województwa świętokrzyskiego, dr hab. inż. Leszek Płonecki – prof. PŚ, prorektor ds. badań naukowych, Bernard Antos – sekretarz województwa, Mieczysław Pastuszko – dyrektor wydziału projektów strukturalnych i strategii miasta, dr Jerzy Strzelec – wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Marcin Perz – dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

ŚCITT – misja i cele

 

ŚCITT jest instytucją, która od początku swojego istnienia działa na rzecz wzmocnienia pozycji gospodarczej regionu świętokrzyskiego na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Misją ŚCITT jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności regionu w obszarze produkcji, usług, edukacji i zarządzania. Jednostka ta skupia wokół siebie specjalistów z wielu branż, w tym ludzi nauki, ściśle współpracuje z uczelniami oraz z regionalnymi i lokalnymi władzami w celu realizacji głównych kierunków rozwoju regionu. ŚCITT, jak już wyżej wspomniano, jest spółką z o. o., a jej obecni udziałowcy to Województwo Świętokrzyskie (81%), Miasto Kielce (18%) oraz Politechnika Świętokrzyska (1%).

W Polsce instytucje tego typu, tj. centra innowacji i transferu technologii, przeważnie funkcjonują przy uczelniach wyższych, głównie Politechnikach. Świętokrzyska placówka, jako spółka z o.o., a jednocześnie instytucja non – profit prowadząca działalność komercyjną, jest tu więc wyjątkiem.

Partnerami ŚCITT w codziennej pracy są instytucje i organizacje tworzące regionalny system przedsiębiorczości, czyli: przemysł, małe i średnie firmy, firmy nowo powstające, ośrodki naukowo-badawcze, dydaktyczne, samorządy lokalne oraz wynalazcy.

Aby się rozwijać, należy działać – projekty i przedsięwzięcia ŚCITT

Obecnie ŚCITT realizuje kilkanaście projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych w obszarze nowych technologii, wsparcia przedsiębiorczości i transferu wiedzy. Przedsiębiorcy mogą uzyskać bezpłatne informacje na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, możliwości wejścia na rynki zagraniczne, bezpłatną usługę audytu technologicznego, międzynarodowe transfery technologii oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania brokerskie).

ŚCITT skupia wokół siebie specjalistów wielu branż, w tym ludzi nauki, oraz ściśle współpracuje z lokalnymi samorządami w celu realizacji głównych priorytetów rozwoju regionu. Niemal od początku istnienia Spółki szczególna uwaga poświęcona została branży odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywnego wykorzystania energii (EWE). Od 2010 r. ŚCITT propaguje w regionie świętokrzyskim ideę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ponadto w ramach europejskiej sieci EEN pełni rolę koordynatora Konsorcjum Województw Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego.

Prezes spółki, Grzegorz Orawiec, podkreśla, że nazwa Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zobowiązuje, dlatego za jeden z najważniejszych projektów uważa udział w Sieci Enterprise Europe Network, która oferuje przedsiębiorcom m.in. międzynarodowe transfery technologii oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, głównie misje gospodarcze oraz spotkania brokerskie.

eds.2012.k2.foto.031.a.150xPrezes ŚCITT Grzegorz Orawiec:

10-lecie naszego Centrum to dobry moment na podsumowanie dotychczasowych działań i sprecyzowanie dynamicznych planów na przyszłość. Należy pamiętać, że udziałowcy ŚCITT, tj. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Politechnika Świętokrzyska oraz miasto Kielce zobowiązują nas do bardzo konkretnych działań na rzecz rozwoju w naszym regionie innowacji, nowych technologii i transferu wiedzy. Dlatego też staramy się być tym pozytywnym łącznikiem pomiędzy sektorem prywatnym, administracją publiczną oraz sferą naukowo-badawczą, aby innowacyjne i nowatorskie rozwiązania miały szansę na finansowanie i wdrożenie. Często zgłaszają się do nas osoby i podmioty z naprawdę rewelacyjnymi rozwiązaniami, m.in. w sferze energetyki odnawialnej czy też technologii informatycznych. Może, więc kiedyś pomysł na miarę Facebooka, czy też nowatorskiej turbiny wodnej będzie miał swoje korzenie w Regionie Świętokrzyskim.

ŚCITT koordynatorem Enterprise Europe Network w Polsce południowej

ŚCITT od 1 stycznia 2011 r. pełni rolę koordynatora Konsorcjum Polska Południowa, które obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W skład konsorcjum wchodzą:

 1. Politechnika Krakowska – Centrum Transferu Technologii,
 2. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie,
 3. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Katowice,
 4. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice,
 5. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Kielce,
 6. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce,
 7. R Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 8. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, Rzeszów,
 9. Wyższa Szkoła Informatyki i Z Zarządzania, Rzeszów.

Enterprise Europe Network oferuje wiele bezpłatnych usług z zakresu transferu technologii w celu wzmocnienia potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw.

Świadczone bezpłatnie dla klientów przez ŚCITT usługi obejmują m.in.: działania informacyjne i doradcze – udzielanie informacji na temat prawa europejskiego, dostępnych dla przedsiębiorców programów unijnych oraz możliwości w zakresie dostępu do źródeł finansowania, poszukiwanie technologii – określanie, we współpracy z klientem, jego indywidualnych potrzeb technologicznych, a następnie poszukiwanie dostosowanego do nich optymalnego rozwiązania, promocja technologii – promowanie na zagranicznych targach i imprezach proinnowacyjnych technologii i produktów opracowanych przez polskie firmy w celu znalezienia zagranicznych partnerów, kojarzenie partnerów – pomoc przedsiębiorcom w znalezieniu partnerów do współpracy technologicznej poprzez publikowanie zgłoszeń oferowanych i poszukiwanych technologii w ogólnoeuropejskiej bazie innowacyjnych technologii, audyty technologiczne – ocena potrzeb i możliwości firm w zakresie stosowania nowych technologii, spotkania firm i misje gospodarcze – organizacja spotkań firm polskich z przedstawicielami firm zagranicznych, np. przy okazji targów i konferencji międzynarodowych. We współpracy z ośrodkami sieci z innych krajów organizowane są również misje firm zagranicznych do Polski.

 

eds.2012.k2.foto.032.250x

Kadra ŚCITT.

ŚCITT promuje partnerstwo publiczno-prywatne

 

Poza działalnością w ramach EEN, ŚCITT zaangażowany jest również w promocję partnerstwa publiczno-prywatnego, co jest ważnym, aczkolwiek niełatwym przedsięwzięciem. Spółka realizuje obecnie projekt pn. „Partnerstwo publiczno- prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości”, który dofinansowany został z funduszy unijnych. Projekt obejmuje teren dwóch województw – świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jego celem jest między innymi wypracowanie modelu współpracy pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami oraz promocja partnerstwa publiczno- prywatnego, czyli świadczenia usług pożytku publicznego przez prywatne podmioty.

ŚCITT promuje PPP poprzez:

 • dni informacyjne i warsztaty szkoleniowe PPP dla pracowników administracji publicznej woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego,
 • szkolenia PPP dla przedsiębiorców – z terenu woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego,
 • szkolenia PPP dla konsultantów,
 • punkty informacyjno-doradcze PPP przy siedzibach głównych dwóch partnerów, tj. w Kielcach przy ŚCITT, w Sandomierzu przy OPiWP oraz w biurze lokalnym OPiWP w Stalowej Woli.

10 lat ŚCITT w liczbach

Przez ostatnie 10 lat ŚCITT świadczył usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dla uczniów, studentów i pracowników naukowych, dla przedsiębiorców i bezrobotnych, dla pracowników administracji i zatrudnionych w przedsiębiorstwach. O charakterze jego działalności najlepiej świadczą przytoczone poniżej liczby:

 • ponad 11 000 uczestników blisko 500 konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń,
 • ponad 65 mln zł pozyskanych dla świętokrzyskich przedsiębiorców i instytucji na realizację inwestycji,
 • prawie 2300 usług informacyjnych, w tym w szczególności dla przedsiębiorców i osób planujących podjąć działalność gospodarczą,
 • 100 usług doradczych polegających w szczególności na wdrożeniu systemu zarządzania jakością lub opracowaniu wniosków aplikacyjnych o środki UE,
 • 300 usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, w tym ponad 200 audytów technologicznych i ponad 50 transferów wiedzy.

   

 

eds.2012.k2.foto.033.250x

Prezes ŚCITT Grzegorz Orawiec.

Świętokrzysko- -Podkarpacki Klaster Energetyczny

 

Innym istotnym elementem działalności ŚCIiTT jest rozwój Świętokrzysko- Podkarpackiego Klastra Energetycznego. Jego celem jest zbudowanie platformy współpracy ponadregionalnej z zakresu poszanowania energii i upowszechnianie nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Marzeniem prezesa ŚCITT, Grzegorza Orawca, jest stworzenie klastra na wzór najlepszych w Europie, jak ten w Münster. Na drodze do realizacji powyższego celu ŚCITT ma już na swoim koncie: opracowanie gminnych i regionalnych analiz ekoenergetycznych, organizowanie wyjazdów studyjnych w celu zapoznania z europejskimi dobrymi praktykami i przykładami realizacji lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie energetyki odnawialnej, promowanie i upowszechnianie innowacyjnych technologii na rzecz wytwarzania energii oraz wspieranie działań firm innowacyjnych i przedsięwzięć, m.in. poprzez poszukiwanie i pomoc w pozyskiwaniu krajowych i unijnych źródeł finansowania projektów na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej, pozyskiwanie i tworzenie wysokiej jakości know-how na rzecz realizacji projektów z dziedziny energetyki odnawialnej i poszanowania energii.

Obok flagowych projektów i inicjatyw,ŚCITT pozostała działalność koncentruje, m.in. na:

 • prowadzeniu Branżowego Punktu Kontaktowego 7. PR UE,
 • wdrażaniu systemu jakości ISO, Zarządzania Środowiskowego oraz BHP,
 • opracowaniu wniosków do funduszy strukturalnych,
 • Krajowej Sieci Innowacji,
 • Punkcie Konsultacyjnym dla MŚP,
 • szkoleniach z zakresu zarządzania jakością i informatyki,
 • Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii,
 • projekcie „Diagnoza systemu wsparcia społecznego rodzin z osobami niepełnosprawnymi – przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji”,
 • projekcie „Moja wiedza – moja przyszłość. Podnoszenie kluczowych kompetencji uczniów z regionu świętokrzyskiego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych”,
 • projekcie „Wiedza dla biznesu – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej w regionie świętokrzyskim”,
 • projekcie „Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy”,
 • projekcie „INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki” – najnowszej inicjatywie ŚCITT, której celem jest rozwój kluczowych, innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego województwa świętokrzyskiego poprzez przyznanie stypendiów naukowych oraz transfer wiedzy w formie organizacji staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.

Jubileusze, benefisy, wszelkie niemal rocznice są okazją do podsumowań, do przyjrzenia się dotychczasowym osiągnięciom, sprzyjają snuciu planów na przyszłość. Jak zaczynaliśmy, czego dokonaliśmy i co udało się osiągnąć? Te pytania zwykle zadają sobie jubilaci, bo bez nich nie byłoby kolejnych radosnych rocznic. Jakie plany ma ŚCITT? Innowacje, nowe technologie i transfery wiedzy to główne wyzwanie dla ŚCITT na najbliższe lata, podkreśla prezes spółki.

Warto przyglądać się działaniom ŚCITT, gdyż wiele z nich to z pewnością znakomity przykład dobrych praktyk w dziedzinie wdrażania innowacji, transferu technologii i szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej. Jak pokazują dotychczasowe efekty działalności ŚCITT, kierunek, w którym podąża, jest właściwy. Pozostaje więc życzyć, aby przez kolejnych 10 lat wiały wiatry pomyślne innowacjom.


Źródła:

 1. http://www.it.kielce.pl.
 2. http://www.sejmik.kielce.pl/uroczysty-jubileusz-innowacyjnego-centrum-,30340.html.
 3. wrota-swietokrzyskie.pl.

 

Udostępnij artykuł: