Nowości na GPW mogą zwiększyć atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego

Finanse i gospodarka

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła kilka innowacji, co powinno zwiększyć atrakcyjność inwestowania na polskim rynku kapitałowym.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła kilka innowacji, co powinno zwiększyć atrakcyjność inwestowania na polskim rynku kapitałowym.

W ubiegłym miesiącu GPW rozpoczęła publikację nowych indeksów WIG30 i WIG30TR. Ponadto wprowadzono kontrakty terminowe na stopy procentowe i obligacje. Z 10 zł do 20 zł zwiększono mnożniki dla kontraktów terminowych na indeks WIG20. Wszystko po to, by warszawska giełda przyciągała coraz więcej inwestorów krajowych i zagranicznych.

W ciągu dziewięciu miesięcy br. na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowało 14 spółek, z czego 6 spółek zostało przeniesionych z rynku NewConnect. Dziewięć spółek zostało w tym czasie wycofanych z obrotu giełdowego. W efekcie, na koniec ubiegłego miesiąca na Głównym Rynku były notowane akcje 443 spółki o łącznej kapitalizacji 810,7 mld zł, tj. o 16,8% wyższej niż rok wcześniej.

Wartość obrotów sesyjnych akcjami we wrześniu 2013 r. na Głównym Rynku w systemie notowań ciągłych i jednolitych wyniosła 20,4 mld zł i była o 35,6% wyższa niż rok wcześniej. Oznacza to, że ubiegłym miesiącu dzienne obroty na warszawskiej giełdzie wyniosły blisko jeden miliard złotych. Wartość obrotów ogółem za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku wyniosła 167,0 mld zł i była o 16,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z tego na akcje i prawa do akcji przypadło 165,3 mld zł.

Pozostałe obroty dotyczące praw poboru, obligacji, listów zastawnych, funduszy ETF, certyfikatów inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i warrantów wyniosły około 1,7 mld zł.

We wrześniu indeks WIG wzrósł o 2,9% a WIG20 o 0,3%. Natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach br. indeks WIG wzrósł o 6,0% natomiast WIG20 spadł o 7,4%. Średni dla wszystkich spółek wskaźnik cena/zysk wyniósł na koniec września 16,5 podczas gdy na koniec ubiegłego roku stanowił 12,4. Oznacza to, że akcje na warszawskiej giełdzie są coraz droższe w stosunku do zysków osiąganych przez spółki.

W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku 5 spośród 11 indeksów sektorowych odnotowało wzrosty wartości, najwięcej zyskał WIG-Media (32,9%). Najgłębszy spadek odnotował natomiast indeks WIG-Surowce (28,3%), co było głównie skutkiem silnej przeceny akcji KGHM Polska Miedź SA.

Na koniec września br. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect było notowanych 445 spółek o łącznej kapitalizacji 10,3 mld zł. Wartość obrotów sesyjnych akcjami wyniosła 100,4 mln zł Natomiast łączne obroty za pierwsze dziewięć miesięcy wyniosły 650,5 mln zł. Indeks NCIndex spadł w tym okresie o 4,25%.

Na rynku Catalyst na koniec września br. były notowane dłużne instrumenty finansowe (obligacje i listy zastawne) 172 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego) o łącznej wartości nominalnej 59,2 mld zł i była o 21,3% wyższa niż rok wcześniej. Z tego na obligacje korporacyjne przypadło 55,8 mld zł, na obligacje banków spółdzielczych 2,81 mld zł oraz na obligacje komunalne 0,56 mld zł. Wartość listów zastawnych wyniosła 0,85 mld zł.

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: