Nowy Kodeks pracy. BCC krytykuje zmianę zasad wypowiadania umów

Rynek pracy

Business Centre Club wyraża stanowczy sprzeciw wobec szeregu regulacji zawartych w projektach ustaw – Kodeksie Pracy i Kodeksie Zbiorowego Prawa Pracy, które zdaniem organizacji nie tylko nie mają na celu ułatwiania wypowiadania umów o pracę, lecz wręcz je zaostrzają.

Młotek sędziowki leżący na kodeksie

Business Centre Club wyraża stanowczy sprzeciw wobec szeregu regulacji zawartych w projektach ustaw – Kodeksie Pracy i Kodeksie Zbiorowego Prawa Pracy, które zdaniem organizacji nie tylko nie mają na celu ułatwiania wypowiadania umów o pracę, lecz wręcz je zaostrzają.

#BCC wyraża stanowczy sprzeciw wobec szeregu regulacji nowego Kodeksu pracy, które nie tylko nie mają na celu ułatwiania wypowiadania umów o pracę, lecz wręcz je zaostrzają #kodekspracy #praca #prawo @BCCorg

W połowie września 2016 r. rozpoczęła pracę Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy składająca się z czternastu ekspertów prawa pracy – siedmiu osób wskazanych przez stronę rządową i siedmiu osób (po jednej z organizacji) wskazanych przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców, w tym przez Związek Pracodawców Business Centre Club, który zawsze popiera dialog społeczny i korzysta z każdej możliwości brania aktywnego w nim udziału.

Zastrzeżenia co do krótkiego terminu przygotowania projektów

Od początku powołania Komisji, ZP BCC, niezależnie od bieżących uwag merytorycznych, składał zastrzeżenia co do krótkiego terminu wyznaczonego na przygotowanie dwóch projektów ustaw – Kodeksu Pracy i Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy. Tak krótki termin praktycznie uniemożliwiał dokonanie kompleksowej oceny i dostosowania obowiązujących przepisów do obecnych warunków rynkowych. 

Zaostrzenie zasad wypowiadania umów o pracę

W związku ze zbliżającym się dniem zakończenia prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, a tym samym dniem przekazania projektów obu kodeksów oraz licznymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi propozycji przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, Business Centre Club wyraża stanowczy sprzeciw wobec, przyjętych większością głosów, szeregu regulacji, które nie tylko nie mają na celu ułatwiania wypowiadania umów o pracę, lecz wręcz je zaostrzają. Tak bowiem należy odczytywać propozycje regulacji wprowadzających konieczność uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, a w stosunku do pracodawców zatrudniających powyżej 10 pracowników: wieloetapowość i skomplikowanie procedury wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, czy też kuriozalny obowiązek zaoferowania pracownikowi – w przypadku likwidacji jego stanowiska – innej pracy, do której posiada kwalifikacje lub z łatwością może je nabyć.ZP BCC popiera wprowadzenie ograniczenia, że ustalenie istnienia stosunku pracy może dotyczyć wyłącznie okresu poprzedzającego 12 miesięcy przed złożeniem pozwu i wyraźne podkreślenie, że ustalenie istnienia stosunku pracy należy do wyłącznej kompetencji sądu, co powinno zakończyć dyskusję nad postulatami, aby stosunek pracy ustalany był w drodze decyzji Państwowej Inspekcji Pracy.

Nowe typy umów

Środowisko pracodawców oczekiwało, że w projekcie nowego Kodeksu Pracy przewidziane zostaną ułatwienia zachęcające do zawierania umów o pracę. Nie można niestety tak traktować proponowanych nowych typów umów o pracę (dorywczej, sezonowej i nieetatowej), które obwarowane mają być licznymi warunkami, co w praktyce prowadzić może do ich rzadkiego stosowania. Na aprobatę zasługuje propozycja Komisji Kodyfikacyjnej dotycząca wydłużenia okresu próbnego do 6 miesięcy, lecz biorąc pod uwagę jednoczesne skrócenie maksymalnego, dopuszczalnego okresu umowy o pracę na czas określony do 540 dni (1,5 roku), nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące pracodawców.ZP BCC wielokrotnie podkreślał, że jednym z powodów niechęci pracodawców do zawierania umów o pracę jest trudność w ich wypowiadaniu. Nie można zapominać, że bez regulacji zachęcających do rozwoju biznesu, miejsca pracy nie będą tworzone. Tymczasem szereg propozycji zmian biegnie dokładnie w odwrotnym kierunku. Likwidacja w stosunkach pracy umów zleceń i domniemanie istnienia stosunku pracy mogłyby zostać zaakceptowane, ale tylko w przypadku realnego, a nie pozornego ułatwienia w zatrudnianiu i w zwalnianiu pracowników.

Źródło: Informacja prasowa Związku Pracodawców Business Centre Club

Udostępnij artykuł: