Oba główne indeksy GPW zaliczyły w lutym spadki, sektor paliwowy w górę

Komentarze ekspertów

Początek bieżącego roku nie należał do pomyślnych dla inwestorów na warszawskiej giełdzie. Na koniec lutego 2013 roku na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie było notowanych 438 spółek, z tego 43 spółek zagranicznych. Marazm panuje na rynku debiutów - na parkiecie głównym pojawiły się tylko dwie spółki, przy czym jedna została przeniesiona z rynku NewConnect. W lutym zadebiutował Polski Holding Nieruchomości, spółka Skarbu Państwa.

Kapitalizacja wsz ystkich spółek notowanych na Rynku Głównym GPW była wyższa od tej sprzed roku o 0,9% i wyniosła na koniec lutego 728,5 mld zł. Z tego na spółki krajowe przypadło 524,1 mld zł a na zagraniczne 204,4 mld zł. Wartość lutowych obrotów ogółem wyniosła 16,6 mld zł i była o 22,2% niższa niż w rok wcześniej.

Średnie obroty na sesję za okres styczeń-luty br. wyniosły 880,0 mln zł i były o 3,4% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku.  O 25,3% zmniejszyła się średnia dzienna liczba transakcji sesyjnych.

Łączne obroty na pozostałych instrumentach finansowych notowanych na GPW (prawach do akcji, prawach poboru, obligacjach, listach zastawnych, funduszach ETF, certyfikatach inwestycyjnych, produktach strukturyzowanych i warrantach) wyniosły w ubiegłym miesiącu 64 mln zł.

W lutym 2013 roku spadły dwa główne indeksy warszawskiej giełdy – WIG o 1,2%, a WIG20 – o 1,6%. Licząc od początku tego roku spadki wynoszą odpowiednio 2,5% oraz 5,1%. Średni wskaźnik cena/zysk wyniósł w lutym 12,97, podczas gdy rok wcześniej 9,89.

W ubiegłym miesiącu tylko 4 spośród 11 indeksów sektorowych odnotowały wzrosty wartości. Najwięcej zyskał indeks WIG-Paliwa (6,8%). Zadecydowały o tym dynamiczne wzrosty kursów akcji PKN Orlen SA a także Lotos SA.

Najwięcej, bo aż 34,4%, stracił w lutym indeks WIG-Telekomunikacja, głównie za sprawą drastycznej przeceny akcji Telekomunikacji Polskiej S.A. W ciągu 12 miesięcy indeks „telekomów” spadł o 49,5%.

130313.bcc.wykres.01.595x406

Na koniec lutego br. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect było notowanych 434 spółek o łącznej kapitalizacj i 9,84 mld zł. NCIndex spadł w lutym o blisko 2%. W okresie dwóch pierwszych miesięcy zadebiutowało na NewConnect 8 spółek.

Na rynku dłużnych instrumentów finansowych na koniec lutego br. były notowane obligacje 163 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki spółdzielcze, jednostki samorządu terytorialnego) o wartości nominalnej 50,79 mld zł oraz 0,82 mld euro.

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: