Obawy w związku z pakietem QRT

Finanse i gospodarka

W dniu 15 maja Insurance Europe poinformowała Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) o swoich kolejnych obawach związanych z projektem pakietu sprawozdawczego w ramach Solvency II. EIOPA przygotowuje go w formie obowiązujących standardów technicznych, które musi zatwierdzić Komisja Europejska.

Obszarem głównych obaw Insurance Europe jest sposób, w jaki wzory sprawozdań ilościowych (QTR) w ramach Solvency II zostaną włączone do dodatkowych wzorów sprawozdań EIOPA dotyczących stabilności finansowej, w przypadku których w szczególności grupy musiałyby przekazywać informacje w krótszych terminach. Skrócenie terminów przekazywania danych doprowadziłoby do pogorszenia ich jakości.

Ponadto Insurance Europe wyraziła obawy w związku z propozycjami EIOPA dotyczącymi przekazywania informacji o aktywach. Informacje te muszą być uzyskane od usługodawców zewnętrznych, a poza tym ubezpieczyciele i reasekuratorzy mogą być zmuszeni do wnoszenia opłaty za przekazywanie tych informacji osobom trzecim, tj. organom nadzoru. Organy nadzoru powinny dopilnować, aby towarzystwa nie były zmuszane do ponoszenia bezpośrednich kosztów finansowych w związku z przekazywaniem informacji wymaganych do celów związanych z nadzorem.

Insurance Europe podkreśliła, że sprawozdania, które będą ujawniane publicznie, powinny zostać uproszczone w zakresie formatu i obliczeń i nie powinny zawierać danych handlowych szczególnie chronionych. Federacja zauważyła, że po wejściu w życie nowego systemu, w przypadku wielu towarzystw dane historyczne na potrzeby sprawozdawczości Solvency II nie będą dostępne. Spółki nie powinny być obligowane do wykonywania powtórnych obliczeń umożliwiających zaprezentowanie danych Solvency I zgodnie z wycenami/metodologiami przewidzianymi w ramach Solvency II.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: