Obowiązkowy split payment: jakie towary i usługi zostaną objęte tym mechanizmem?

Firma / Prawo i regulacje

W dniu 15 maja 2018 r. Polska wystąpiła do KE z wnioskiem o upoważnienie do stosowania odstępstwa od art. 226 dyrektywy VAT w odniesieniu do wymogów związanych z wystawianiem faktur VAT oraz wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług podatnych na oszustwa, które to towary i usługi są ogólnie w Polsce objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

W dniu 15 maja 2018 r. Polska wystąpiła do KE z wnioskiem o upoważnienie do stosowania odstępstwa od art. 226 dyrektywy VAT w odniesieniu do wymogów związanych z wystawianiem faktur VAT oraz wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług podatnych na oszustwa, które to towary i usługi są ogólnie w Polsce objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

Obligatoryjny #SplitPayment będzie miał zastosowanie do dostaw określonych towarów i świadczenia określonych usług między podatnikami (B2B) i będzie obejmował wyłącznie przelewy bankowe #podatki #VAT

Decyzja Rady ds. gospodarczych i finansowych UE (ECOFIN) z dnia 18 lutego 2019 r. zatwierdziła projekt KE w zakresie przyznania Polsce prawa do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, tzw. Split Payment, na okres od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.Załącznik do decyzji wymienia 152 towary i usługi, które mogą być objęte tym mechanizmem (sektory gospodarki jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne, usługi ogólnobudowlane). Sektory te są w Polsce zasadniczo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.Czytaj także: Jakie towary i usługi obejmie obligatoryjny split payment?

Obligatoryjny split payment będzie obejmował wyłącznie przelewy bankowe

Obligatoryjny SP będzie miał zastosowanie do dostaw określonych towarów i świadczenia określonych usług między podatnikami (B2B) i będzie obejmował wyłącznie przelewy bankowe.Obowiązkowy SP będzie miał też zastosowanie do przedsiębiorców niemających siedziby w Polsce, którzy będą musieli posiadać rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. W tym względzie Polska potwierdziła Komisji, że przedsiębiorcy niemający siedziby w tym kraju nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem otwarcia rachunku bankowego w Polsce, ponieważ podatnicy ci będą mogli otworzyć i posiadać rachunek bankowy w Polsce bezpłatnie.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności na fakturze wystawionej przez dostawcę lub usługodawcę będzie należało umieścić informacje dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Walka z oszustwami podatkowymi

Komisja jest zdania, że obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmujący dostawy towarów i świadczenie usług podatnych na oszustwa i wymienionych w załączniku może przynieść efekty w walce z oszustwami podatkowymi. Biorąc jednak pod uwagę, że odstępstwo stanowi nowość i ma szeroki zakres, należy zapewnić niezbędne działania następcze dotyczące tego odstępstwa, a w szczególności wpływu środka na poziom oszustw związanych z VAT i na podatników (w odniesieniu do zwrotu podatku VAT, obciążeń administracyjnych, kosztów ponoszonych przez podatników itp.). W związku z tym Polska jest proszona o złożenie sprawozdania na temat wpływu środka osiemnaście miesięcy po jego wejściu w życie.
Udostępnij artykuł: