Obowiązują już nowe zasady rejestracji obligacji niepublicznych

Gospodarka

Od 1 lipca 2019 r. rejestracja obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych w Krajowym Depozycie zajmie mniej niż 24 godziny, a proces ten jest zautomatyzowany i dostępny przez dedykowaną aplikację na stronie internetowej KDPW.

Akcje i obligacje
Fot. stock.adobe.com/Yozayo

Od 1 lipca 2019 r. rejestracja obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych w Krajowym Depozycie zajmie mniej niż 24 godziny, a proces ten jest zautomatyzowany i dostępny przez dedykowaną aplikację na stronie internetowej KDPW.

Od 1 lipca obowiazują nowe zasady rejestracji #obligacje niepublicznych. Musisz je poznać

Zmiana przepisów prawnych

Nowe rozwiązania w zakresie rejestracji niepublicznych papierów wartościowych wprowadza Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.1 lipca 2019 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji niepublicznych obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych w KDPW, jak również obowiązek pośredniczenia agenta emisji w ich rejestracji w Krajowym Depozycie.Rolą agenta emisji jest weryfikacja poprawności dokumentów związanych z emisją papierów wartościowych. W przypadku pozytywnej opinii agenta, dokona on ich rejestracji w KDPW w imieniu emitenta. Funkcję agentów emisji pełnią wybrane banki i domy maklerskie – uczestnicy KDPW.

Szybko i bez papieru

Aby jak najbardziej uprościć proces rejestracji niepublicznych papierów wartościowych Krajowy Depozyt przygotował nowe rozwiązanie. Instrumenty wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji są rejestrowane za pomocą dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Krajowego Depozytu.Termin rejestracji papierów wartościowych można określić w formularzu aplikacyjnym i może nim być już następny dzień roboczy po dniu prawidłowego wypełnienia formularza.Zawarcie umowy o rejestrację w takim przypadku nie wymaga składania w Krajowym Depozycie żadnych dodatkowych dokumentów. Na podstawie informacji zawartych w formularzu KDPW nadaje także rejestrowanym papierom kody ISIN, CFI i FISN.

Nowe rozwiązanie dostępne także dla obligacji publicznych

Nowy sposób rejestracji obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych za pośrednictwem agenta emisji i poprzez internetową aplikację jest także dostępny (fakultatywnie) dla publicznych papierów wartościowych. Instrumenty, które nie będą wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji, będą rejestrowane na dotychczasowych zasadach.

Obligacje wyemitowane przez 1 lipca 2019 r.

Obligacje wyemitowane przed 1 lipca 2019 r. nie podlegają obowiązkowi rejestracji w KDPW. Emitenci mają możliwość ich dematerializacji i rejestracji w KDPW, ale jest to rozwiązanie dobrowolne. Podlegają one jednak obowiązkom informacyjnym: emitent jest zobligowany do przekazania do Krajowego Depozytu podstawowych informacji dotyczących emisji oraz terminów wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych do 31 marca 2020 r.

Bezpieczniej na rynku

Wszystkie podmioty biorące udział w procesie związanym z rejestracją niepublicznych papierów wartościowych podlegają nadzorowi ze strony KNF, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo samego procesu rejestracji, jak również dalszego obrotu.Współpraca KDPW agentami emisji jest typową praktyką, stosowaną na rozwiniętych rynkach kapitałowych, umożliwiającą bezpieczną, szybką i wiarygodną realizację procesu rejestracji papierów wartościowych, a w dalszej perspektywie realizację świadczeń z tych instrumentów (np. wypłata odsetek) oraz ich wykup.

Informacja o rynku niepublicznym

Warto pamiętać także o innym aspekcie wprowadzonym przez Ustawę o wzmocnieniu nadzoru (…), którym jest udostępnianie do publicznej wiadomości informacji o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych i certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególnych emitentów.Informacje takie będą obejmowały zarówno emisje rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, jak również emisje rejestrowane poza systemem Krajowego Depozytu (w szczególności wyemitowane przed wprowadzeniem obligatoryjnej dematerializacji).Informacje o tym, czy emitent papierów wartościowych wypłaca wynikające z nich świadczenia (takie jak np. odsetki z obligacji, wypłaty dochodów z certyfikatów inwestycyjnych), czy terminowo wykupuje papiery wartościowe, są dostępne publicznie.
Udostępnij artykuł: