OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej w PZU

Finanse i gospodarka

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej objęta jest odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej objęta jest odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przez które ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Suma gwarancyjna, wynikające z Rozporządzenia, wynosi 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności brokerskich.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, określony został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Nr 122 poz. 1028 z 2005 r.).

 

Żródło: www.pzu.pl

 

Udostępnij artykuł: