Od 1 stycznia 2019 roku nowy status Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Prawo i regulacje

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U poz. 2243).

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U poz. 2243).

Nowy status @uknf służyć ma przede wszystkim zapewnieniu większej niezależności finansowej #KNF #UKNF

W wyniku wchodzących w życie zmian dotychczasowa Komisja Nadzoru Finansowego zostanie zniesiona, a Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ulegnie likwidacji. Jednocześnie ustawa tworzy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jako państwową osobę prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja i Przewodniczący Komisji uzyskają status organów nowo utworzonego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący Komisji będzie kierował działalnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i reprezentował Urząd na zewnątrz oraz będzie kierował pracami Komisji i reprezentował ją na zewnątrz. Komisji Nadzoru Finansowego, jak dotychczas, przynależeć będzie właściwość w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym. Pomimo zmiany rozwiązań ustrojowych podstawowe zasady sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym nie ulegają zmianie. Komisja Nadzoru Finansowego, podobnie jak w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2019 r., nadal dysponować będzie wszystkimi kompetencjami związanymi z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem finansowym, a przepisy przejściowe zachowują w mocy wszelkie czynności nadzorcze, decyzje administracyjne, zalecenia i rekomendacje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego przed 1 stycznia 2019 r. Nie ulega zmianie także skład Komisji, przy czym należy wskazać, że od dnia 15 grudnia 2018 r., po wejściu w życie części przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Komisja Nadzoru Finansowego działa w rozszerzonym, dwunastoosobowym składzie.Czytaj także: UKNF z autonomiczną gospodarką finansową. Plan finansowy na 2019 r. uchwalony >>>

Większa niezależność finansowa

Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jako państwowej osoby prawnej sprawować będzie Prezes Rady Ministrów. Nowy status Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego służyć ma przede wszystkim zapewnieniu większej niezależności finansowej. Wydatki stanowiące koszty funkcjonowania Urzędu nie będą pokrywane z budżetu państwa i refundowane budżetowi państwa poprzez wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru, lecz będą pokrywane bezpośrednio z wpłat podmiotów nadzorowanych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będzie prowadził swoją gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego uchwalanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i zatwierdzanego przez Prezesa Rady Ministrów. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego będzie podlegało badaniu przez firmę audytorską, której wyboru dokonywać będzie Prezes Rady Ministrów. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu będzie podlegało zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: KNF

 
Udostępnij artykuł: