Od 1 stycznia 2022 roku tylko e-wnioski o 500+ do ZUS, będą też inne zmiany

Finanse osobiste

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia Rodzina 500+ i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków, przypomina ZUS.

Źródło: ZUS

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia Rodzina 500+ i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków, przypomina ZUS.

‒ Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

‒ Natomiast od 1 stycznia 2022 roku, aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 roku rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS – dodaje prezes ZUS.

Co ważne, wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną.

Obowiązkowa forma wypłaty świadczenia

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do ZUS. Zmienia się także sposób wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów.

Czytaj także: Koszty 500+ zmniejszą się o 2,5 mld zł po przejęciu obsługi programu przez ZUS

Przykład 1

Pani Maria wniosek o świadczenie wychowawcze na swoją 15-letnią córkę Elę, złożyła 30 września 2022 r. zaznaczając, że ubiega się o świadczenie na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku.

Pani Marii przyznamy prawo do świadczenia wychowawczego od pierwszego dnia miesiąca złożenia wniosku, czyli od 1 września 2022 roku do końca danego okresu świadczeniowego, czyli do 31 maja 2023 roku, a pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi za wrzesień 2022 roku.

Przypominamy, że w przypadku złożenia wniosku po 31 maja roku, w którym rozpoczyna się okres świadczeniowy, prawo do świadczenia przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, do końca okresu świadczeniowego, tj. do dnia 31 maja 2022 roku.

Skoro pani Maria złożyła wniosek 30 września, to świadczenie może być przyznane od 1 września, czyli od miesiąca, w którym złożono wniosek. Aby uzyskać prawo do świadczenia od początku nowego okresu świadczeniowego, trzeba złożyć wniosek między 1 lutego a 30 czerwca danego roku.

Przykład 2

Jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie 500+ na nowo narodzone dziecko w okresie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, to prawo i wypłata przysługuje od dnia urodzenia się dziecka.

I tak, jeśli dziecko urodziło się 10 grudnia 2021 roku, a matka wniosek do ZUS złożyła 5 lutego 2022 roku na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. (czyli na trwający okres świadczeniowy), to w związku z tym, że matka dziecka zmieściła się w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, prawo do świadczenia 500+ powstaje od dnia urodzenia dziecka, czyli od 10 grudnia 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Warto dodać, że od 1 lutego 2022 roku matka dziecka mogłaby już złożyć wniosek również na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku.

Prawo do świadczenia będzie ustalone przez ZUS pomimo tego, że dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2022 roku. Gdyby wniosek miał zostać złożony jeszcze przed 1 stycznia 2022 roku, to trafiłby on do rozpatrzenia przez właściwy ośrodek gminny lub powiatowy.

Z kolei, jeśli matka złożyłaby ten wniosek 11 marca 2022 roku, nie zmieściłaby się w terminie 3 miesięcy od urodzenia się dziecka. W takiej sytuacji prawo do świadczenia powstałoby od miesiąca, w którym złożono wniosek, tj. od 1 marca 2022 roku.

Czytaj także: ZUS od Nowego Roku będzie gotowy do obsługi Programu Rodzina 500 plus

Przykład 3

Ile wynosi świadczenie wychowawcze, gdy obejmuje ono pierwszy, niepełny miesiąc życia noworodka? W sytuacji, gdy dziecko urodziło się 12 września, to rodzicom wypłacone zostanie świadczenie wychowawcze za wrzesień w niepełnej, proporcjonalnej do liczby dni wysokości, a w pozostałe miesiące już w kwocie 500 zł. Rodzic otrzyma we wrześniu świadczenie w wysokości 316,70 zł.

Wrzesień ma 30 dni, oznacza to, że 500 zł należy podzielić przez 30 dni, a następnie pomnożyć przez liczbę dni, które pozostały do końca miesiąca, czyli przez 19 dni (licząc od dnia 12 września):

500 zł : 30 dni x 19 dni = 316,70 zł.

Podobnie niepełną wysokość świadczenia otrzyma rodzic w miesiącu, w którym dziecko kończy 18 lat. I tak, jeśli dziecko kończy 18 lat w dniu 11 października, to rodzicom wypłacone zostanie świadczenie wychowawcze w październiku w wysokości 161,30 zł.

Październik ma 31 dni, co oznacza, że 500 zł należy podzielić przez 31 dni, a następnie pomnożyć przez 10 dni w październiku (nie uwzględnia się dnia, w którym dziecko kończy 18 lat):

500 zł : 31 dni x 10 dni = 161,30 zł.

Czytaj także: 500 plus: przeniesienia wypłaty świadczeń wychowawczych do ZUS

Udostępnij artykuł: