Od aktywnego oszczędzania po globalne możliwości

Polecamy

Raiffeisen Polbank wprowadził do sprzedaży Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy. Fundusz - utworzony i zarządzany na zlecenie banku przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - składa się z 4 subfunduszy: Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Raiffeisen Globalnych Możliwości i Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych.

Raiffeisen Polbank wprowadził do sprzedaży Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy. Fundusz - utworzony i zarządzany na zlecenie banku przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - składa się z 4 subfunduszy: Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Raiffeisen Globalnych Możliwości i Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych.

Strategią subfunduszy jest unikanie strat, przy jednoczesnym dążeniu do wypracowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. Zarządzający planuje realizować tę strategię dzięki:

  • aktywnemu zarządzaniu, czyli podejmowaniu działań, których celem jest maksymalizacja zysków oraz minimalizowanie ryzyka i osiąganie stabilnych, dodatnich i powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej;
  • aktywnej alokacji, czyli dynamicznemu wykorzystywaniu zmian koniunktury w różnych segmentach rynku i odpowiedniemu alokowaniu aktywów;
  • brakowi benchmarków, rozumianych jako stosowanie stawki referencyjnej do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa oraz
  • restrykcyjnej kontroli ryzyka w celu unikania strat.

"Nasz fundusz będzie sprzedawany przez sieć niemal 350 oddziałów bankowości detalicznej klientom indywidualnym oraz klientom bankowości prywatnej. Status majątkowy Polaków stale się poprawia i liczymy, że będą oni zainteresowani produktami, które łączą atrakcyjną politykę inwestycyjną z wysokiej jakości zarządzaniem. Krajowy rynek funduszy ma duży potencjał wzrostu, jest bardzo atrakcyjny na tle innych krajów regionu i chcemy mieć w nim jak największy udział" - mówi Maciej Bardan, Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Subfundusze wchodzące w skład Raiffeisen SFIO Parasolowego charakteryzują się różnymi strategiami inwestycyjnymi i poziomami ryzyka.

Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania to subfundusz pieniężny, który inwestuje głównie w polskie instrumenty skarbowe oraz obligacje korporacyjne firm o wysokiej zdolności kredytowej notowane zarówno w złotych jak i walutach obcych. Zapewnia pełną płynność i stopę zwrotu porównywalną z produktami depozytowymi. Opłata manipulacyjna nie jest pobierana. Wynagrodzenie za zarządzanie wynosi 1%.

Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych to subfundusz inwestujący w obligacje korporacyjne firm o różnym ratingu inwestycyjnym w celu osiągnięcia możliwie najwyższej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Pozwala na dywersyfikację oszczędności i daje szansę na wyższe stopy zwrotu niż na lokacie. Pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 1%. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie wynosi 1,75% oraz zmienne 20% ponad WIBOR 12M + 2%.

Raiffeisen Globalnych Możliwości to subfundusz absolutnej stopy zwrotu. Aktywnie alokuje środki w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych (głównie zarządzanych przez Raiffeisen Capital Management AG), w zależności od koniunktury panującej w globalnej gospodarce. Opłata manipulacyjna wynosi 2%, natomiast wynagrodzenie za zarządzanie 2,5% - część stała, część zmienna to 20% ponad WIBOR 12M + 3%.

Raiffeisen Aktywnego Inwestowania to subfundusz absolutnej stopy zwrotu, inwestujący głównie na rynku akcji, selekcjonujący spółki na bazie analizy fundamentalnej. Jego celem jest wyszukiwanie do portfela spółek niedowartościowanych i wykorzystanie potencjału rynków lokalnych. Opłata manipulacyjna wynosi 3%, natomiast wynagrodzenie za zarządzanie wynosi 3% - część stała, część zmienna to 20% ponad WIBOR 12M + 5%.

Trzy subfundusze: Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Raiffeisen Aktywnego Inwestowania oraz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych są zarządzane przez ALTUS TFI, lidera na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu, który tworzy zespół profesjonalistów mających ogromne doświadczenie w branży zarządzania aktywami. Łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez ALTUS TFI na dzień 30 czerwca 2014 roku 3,27 miliarda złotych.

Zarządzanie Subfunduszem Raiffeisen Globalnych Możliwości zostało zdelegowane do Raiffeisen Capital Management, który jest firmą zarządzającą funduszami Raiffeisen Group w Austrii od 1985 r. Jest jedną z wiodących spółek na tym rynku, zarządzając aktywami w wysokości ponad 29 mld euro. Zatrudnia ekspertów w dziedzinie rynków zagranicznych oraz różnych klas aktywów: instrumentów udziałowych, dłużnych, surowców, nieruchomości, walut. W procesie zarządzania aktywami wykorzystuje zarówno kompetencje zespołu zarządzających, jak również zaawansowane modele analityczne.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: