Od Nowego Roku (nie) wszystkie wynagrodzenia trafią na rachunek bankowy

Rynek pracy

Kobieta robiąca przelew bankowy
Fot. Pixabay.com

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenia za pracę, co do zasady trafiać powinny na rachunki płatnicze pracowników. Tak wynika z wchodzącej tego dnia w życie nowelizacji kodeksu pracy. Nie dotyczy to jednak wszystkich wynagrodzeń.

Małgorzata Jankowska: Zasadą ma być dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy

Obecnie zasadą jest, że wynagrodzenie za pracę wypłacane powinno być w formie pieniężnej do rąk pracownika. Natomiast wypłacenie wynagrodzenia w inny sposób np. na rachunek bankowy, choć powszechnie stosowane, jest dopuszczalne wyjątkowo, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Tak stanowi art. 86 § 3 kp.

Odwrócenie zasady

Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. Z 2018 r. poz. 357) zasadą ma być dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Chyba, że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W takiej sytuacji, bowiem pracodawca będzie miał obowiązek stosowania tego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę (art. 86 § 3 kp w nowym brzmieniu).

A zatem jak podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed  w swojej odpowiedzi z 19 października 2018 r. na interpelację poselską nr 26730 w sprawie sposobu wypłaty pensji dla pracownika, o wyborze formy wynagrodzenia za pracę, nadal decydować ma pracownik. Wypłata wynagrodzenia dokonywana, bowiem będzie na wskazany przez niego rachunek płatniczy, chyba, że on sam złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Nowe obowiązki pracodawcy i pracownika

Przy czym, zgodnie z art. 10 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy na pracodawcach spoczywać będzie obowiązek poinformowania pracowników, którzy otrzymywali do tej pory wynagrodzenie do rąk własnych, o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacana pensja albo złożenia wniosku dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Mają na to czas do 21 stycznia 2019 r.

Pracownik będzie natomiast zobowiązany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy przekazać mu stosowne dane (albo numer konta albo wniosek o wypłatę pensji do rak własnych).

Okres przejściowy

Przy czym jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie nowych przepisów do dnia otrzymania przez pracodawcę od pracownika informacji o numerze konta czy też wniosku o wypłatę pensji do rak własnych przypadnie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca wypłaci go do rąk własnych pracownika. Również niespełnienie wskazanego wyżej obowiązku przez pracownika skutkować będzie utrzymaniem dotychczasowego (do rąk własnych pracownika) sposobu wypłaty wynagrodzenia.

Inne wynagrodzenia, inne zasady

Określone w przepisach Kodeksu pracy zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia za pracę nie dotyczą jednak wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych np. umowy – zlecenia. Terminy wypłaty wynagrodzeń i zasady ich wypłaty wynikają bezpośrednio z zawieranych umów, a jeżeli strony nie uregulowały tych kwestii w umowie to wynikają one z przepisów Kodeksu cywilnego. I wejście w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją nic w tym zakresie nie zmieni.

Udostępnij artykuł: