Odszkodowania za straty w rolnictwie

Finanse i gospodarka

Początek lipca br. przyniósł ulewy i gradobicia w wyniku, których wielu rolników poniosło duże straty. Zniszczone zostały budynki i uprawy, a często ucierpiał też sprzęt rolniczy czy inne inwestycje dofinansowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR informuje co powinni zrobić rolnicy, by w związku z występującymi kataklizmami nie mieli kłopotów z wywiązaniem się ze zobowiązań wobec Agencji i o przygotowywanej dla nich pomocy finansowej.

W wyniku zniszczenia środków produkcji oraz upraw niektórzy rolnicy nie będą mogli wywiązać się ze zobowiązań wobec ARiMR, a to może skutkować nałożeniem na nich różnego rodzaju sankcji np. obniżenia należnych im dopłat.

Rolnicy mają 10 dni roboczych na powiadomienie kierownika „swojego” biura powiatowego ARiMR o poniesionych szkodach, które uniemożliwiają im wywiązanie się z zobowiązań wobec Agencji, wynikających z otrzymywania dopłat bezpośrednich, a także wsparcia obszarowego wypłacanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 czyli Programu rolnośrodowiskowego oraz pomocy na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, jak również dofinansowania prowadzenia działalności rolniczej na terenach górskich i innych trudnych do gospodarowania (ONW). Ponadto ( także w terminie 10 dni ) rolnik powinien zgłosić również, że nie może wypełnić obowiązków wynikających z określonych norm i wymogów wzajemnej zgodności (Cross Complinace).

Czas (10 dni roboczych) który rolnik ma na powiadomienie ARiMR o zaistniałej w jego gospodarstwie sytuacji, liczony jest od dnia, w którym poszkodowany może dokonać takiego zgłoszenia. Powiadamiając kierownika biura powiatowego ARiMR o skutkach wystąpienia tzw. siły wyższej, rolnik powinien przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie strat – np. protokół oszacowania szkód. Jeżeli w ciągu dziesięciu dni rolnik nie powiadomi kierownika biur powiatowego ARiMR o tych zdarzeniach, wtedy musi się liczyć z tym, że nałożone zostaną na niego sankcje za nie wywiązanie się ze zobowiązań wobec ARiMR.

Ze zgłaszaniem do ARiMR poniesionych strat nie mogą też zwlekać rolnicy, którzy skorzystali ze wsparcia z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a teraz (z powodu kataklizmów które ich dotknęły) nie mogą wykonać co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie zawartej z Agencją. Mogą oni uniknąć „kłopotów” jeśli w odpowiednim terminie zgłoszą, w Oddziale Regionalnym ARiMR, wystąpienie zniszczeń, bo Agencja może, całkowicie lub częściowo, zwolnić ich z wykonania zobowiązań lub też, może zmienić termin ich wykonania. Zgłaszający się w OR ARiMR rolnicy muszą złożyć pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem prośby o zwolnienie ich z wykonania zobowiązania lub kilku zobowiązań oraz innymi niezbędnymi dokumentami, oczywiście pod warunkiem, że są już w ich posiadaniu. Takim niezbędnym dokumentem jest np. protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę.

Wszelkie informacje dotyczące pomocy dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe znajdują się na stronie: www.arimr.gov.pl.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Udostępnij artykuł: